Προεδρικό διάταγμα 448/91 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το προεδρικό διάταγμα 93/1987 Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών (ΦΕΚ 52/Α/1987) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Θάνατος μέλους

 

Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Οικοδομικού Συνεταιρισμού η συνεταιρική μερίδα του κληρονομείται ή κληροδοτείται όπως, προβλέπεται παρακάτω:

 

Το μέλος που πέθανε θεωρείται ότι εξέρχεται από το συνεταιρισμό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η συνεταιρική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο του κληρονόμου.

 

Σε περίπτωση ανηλίκων ή περισσοτέρων του ενός κληρονόμων η άσκηση των δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στον συνεταιρισμό γίνεται από το νόμιμο οριζόμενο επίτροπο ανηλίκων ή από τον οριζόμενο εκπρόσωπο των συγκληρονόμων μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

 

Με το καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, η συνεταιρική μερίδα του θανόντος μέλους και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του με το συνεταιρισμό, περιέχονται σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός νομίμων κληρονόμων, οριστικά σ' έναν από αυτούς που ορίζεται από τους υπόλοιπους με έγγραφη δήλωσή τους που κατατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού μέσα σε ένα χρόνο από το θάνατο του αρχικού συνεταίρου.

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ο οικοδομικός συνεταιρισμός έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε.

 

Τυχόν αρνητικό υπόλοιπο παρακρατείται από την συνεταιρική μερίδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προαναφερόμενη πρόβλεψη στο καταστατικό ή που καταργηθεί η υπάρχουσα σχετική διάταξη του καταστατικού η συνεταιρική μερίδα του θανόντος περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κληρονομικής διαδοχής, συντασσόμενης σχετικής δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς, μέσα σε ένα χρόνο από τον θάνατο του αρχικού συνεταίρου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο οικοδομικός συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε.

 

2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α. Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου Ω12 του άρθρου 11, εφόσον το κύρος αυτής δεν έχει νόμιμα προσβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής και προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου και των άλλων μελών του, όπως ειδικότερα προβλέπεται από το καταστατικό του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

β. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο διενεργούν μόνο τις κατεπείγουσες ή απλές διαδικαστικές πράξεις που είναι απολύτως απαραίτητες για τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας του Οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

γ. Σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής ακυρώσεως κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για αρχαιρεσίες, ο προσφεύγων εντός της ίδιας προθεσμίας ή σε περίπτωση παράλειψης αυτού το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεως της αγωγής ακυρώσεως, δύναται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να καταθέσει αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης του συνεταιρισμού για την διενέργεια των πράξεων του προηγουμένου εδαφίου β για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Κάθε άλλη όμοια αίτηση, κατατεθειμένη εμπροθέσμως από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, συνεκδικάζεται με την αρχική αίτηση. Για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης για διορισμό προσωρινής διοίκησης, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί επίσης τις διαδικαστικές πράξεις του εδαφίου β της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που δεν κατατίθεται η προαναφερόμενη αίτηση του διορισμού προσωρινής διοίκησης, τη διοίκηση του συνεταιρισμού ασκεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και μόνο για τις παραπάνω πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση β του παρόντος.

 

δ. Σε κάθε περίπτωση με την έκδοση τυχόν ακυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου και εφ' όσον δεν διορίζεται με αυτή προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει κατά τα προαναφερόμενα παραμείνει στην Διοίκηση του Συνεταιρισμού, ή το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από το δικαστήριο σύμφωνα με τα παραπάνω υποχρεούται να διενεργήσει αρχαιρεσίες μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο V15 του άρθρου 11 του παρόντος.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1 Καθορισμός έκτασης που πολεοδομείται:

 

α. Η συνολική έκταση ιδιοκτησίας οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού που πολεοδομείται, καθορίζεται ανάλογα με τα εδαφοπονικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά της έκτασης, τις στεγαστικές ανάγκες, τον αριθμό των μελών και τον τρόπο της οικιστικής ανάπτυξης.

 

β. Σε περίπτωση που τμήμα της συνολικής έκτασης δεν πολεοδομείται παραμένει στην ιδιοκτησία του οικοδομικού συνεταιρισμού ή του οικοδομικού οργανισμού. Μετά τη διάλυση του οικοδομικού συνεταιρισμού ή του οικοδομικού οργανισμού το τμήμα αυτό ανήκει εξ αδιαιρέτου σε όλα τα μέλη.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.