Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συνεταιρική μερίδα - ευθύνη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συνεταιρική μερίδα είναι το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στον οικοδομικό συνεταιρισμό, είναι αποτιμητή σε χρήμα και ανάλογα, με τον τρόπο εκπλήρωσης του σκοπού του οικοδομικού συνεταιρισμού και με το στάδιο της διαδικασίας που βρίσκεται αντιστοιχεί σε:

 

α) Χρηματικό ποσό.

β) Τμήμα εδάφους.

γ) Κτίριο ή τμήμα κτιρίου ή συνδυασμού των παραπάνω.

 

Κάθε μέλος συμμετέχει με μία μόνο συνεταιρική μερίδα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας εκπλήρωσης του σκοπού του οικοδομικού συνεταιρισμού. Η μερίδα που διανέμει ο οικοδομικός συνεταιρισμός στα μέλη του στην περίπτωση που αυτή αντιπροσωπεύει οικόπεδο δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 

α) Τα 500 m2 προκειμένου για αστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

 

β) Τα 1000 m2 προκειμένου για παραθεριστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

 

Είναι δυνατόν το μέγεθος της μερίδας να ποικίλλει. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει το μέγεθός της να είναι μικρότερο από το διπλάσιο της αρτιότητας που θα καθορισθεί στην περιοχή από το προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, πλην της περίπτωσης οικοδομικού συνεταιρισμού ιδιοκτητών γης για τους οποίους ισχύουν τα εξής:

 

α) Κάθε μέλος συμμετείχε με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του επί του ενιαίου οικοπέδου όπως αυτό θα προκύψει από τη συνένωση και πράξη σύστασης οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.

 

β) Μετά την εκπλήρωση του σκοπού του οικοδομικού συνεταιρισμού κάθε μέλος θα είναι δικαιούχο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του όπως θα προκύψει μετά τη σύσταση.

 

2. Η συνεταιρική μερίδα είναι και παραμένει ονομαστική και αδιαίρετη καθ' όλο το χρόνο διάρκειας του οικοδομικού συνεταιρισμού. Τα μεγέθη των μεριδίων οριστικοποιούνται και εγκρίνονται με την πολεοδομική μελέτη πλην της περίπτωσης οικοδομικού συνεταιρισμού που δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος II.3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

3. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στην οποία είναι δυνατόν να εγκρίνεται επίσης η θέση και η διάταξη των κτιρίων οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί διανέμουν στα μέλη τους με κλήρο και σύμφωνα με το πρόγραμμά τους:

 

α) Κατοικίες, των οποίων η κατασκευή έγινε οργανωμένα από ενιαίο κατασκευαστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση της κυριότητας από τον οικοδομικό συνεταιρισμό προς τα μέλη του γίνεται αφού ολοκληρωθούν τα έργα τεχνικής υποδομής και μετά την ολοκλήρωση κατά στάδια ή συνολικά του προγράμματος των κατοικιών.

 

β) Αυτοτελή οικόπεδα, για την ανέγερση κατοικίας από το κάθε μέλος. Η μεταβίβαση της κυριότητας από τον οικοδομικό συνεταιρισμό στα μέλη γίνεται μόνο μετά την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στο έδαφος. Είναι δυνατόν τα μέλη του οικοδομικού συνεταιρισμού, να ανεγείρουν τις κατοικίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διατάξεις περί οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.

 

4. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συνεταιρισμού έναντι τρίτων και εφόσον για την ικανοποίηση των δανειστών δεν επαρκεί η περιουσία του, ευθύνονται τα μέλη του μέχρις ενός ορισμένου ορίου που προβλέπεται από το καταστατικό και είναι ίσο προς το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη στιγμή που γεννάται η αξίωση ή προς οριζόμενο πολλαπλάσιο της μερίδας.

 

Η ευθύνη των μελών παύει οπωσδήποτε μετά τη πάροδο ενός χρόνου από το πέρας της εκκαθάρισης του συνεταιρισμού. Δεν απαγγέλλεται ποτέ προσωπική κράτηση των μελών και των οργάνων του συνεταιρισμού για χρέη του συνεταιρισμού έναντι τρίτων και έναντι του Δημοσίου.

 

5. Οι δανειστές μέλους οικοδομικού συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα επί της συνολικής περιουσίας ή των πλεονασμάτων της χρήσεως ή της συνολικής μερίδας για χρέη του μέλους προς αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.