Προεδρικό διάταγμα 9/10/12

ΠΔ 09-10-2012: Τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης στην περιοχή του θαλασσίου μετώπου από τον Λευκό Πύργο έως το Μέγαρο Μουσικής (Νέα Παραλία)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09/10/2012: Τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης στην περιοχή του θαλασσίου μετώπου από τον Λευκό Πύργο έως το Μέγαρο Μουσικής (Νέα Παραλία), (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2012), 23-11-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43, 44, 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων Α 4.2.β και γ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

5. Την 57650/2222/31-03-1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Νομός Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 420/Δ/1993), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 59013/2469/12-04-1995 (ΦΕΚ 288/Δ/1995) όμοια απόφαση.

 

6. Τις υπ' αριθμόν 1582/16-07-2009 και 2402/05-11-2009 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

7. Τις 9/25-11-2010 (συνεδρία 6) και 8/14-04-2011 (συνεδρία 2) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

8. Το υπ' αριθμόν ΙΣΓ ΕΚΠΑ/Α/10171/31/7/2008 έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το υπ' αριθμόν 4999/10-9-2008 έγγραφο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το υπ' αριθμόν Φ4/4 3917/31-07-2008 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 118/2010, 124/2010, 145/2010, 153/2010, 173/2010 και 184/2011 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 145/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 09-10-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.