Προεδρικό διάταγμα 9/3/20

ΠΔ 09-03-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ397 της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Παύλου Μελά (νομού Θεσσαλονίκης) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-03-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ397 της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Παύλου Μελά (νομού Θεσσαλονίκης) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 127/Δ/2020), 12-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1,2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 1 και 32 παράγραφοι 1 έως 3 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012, όπως αυτά ισχύουν, το μεν άρθρο 31 παράγραφος 1 μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και το άρθρο 32 παράγραφοι 1 έως 3 προ της τροποποιήσεως του με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και του άρθρου 14 παράγραφος 6 του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

7. Το από 13-06-1986 προεδρικό διάταγμα Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Σταυρούπολης του Δήμου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη μορφή (ΦΕΚ 689/Δ/1986), την υπ' αριθμόν 51602/2489/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου δήμου Σταυρούπολης νομού Θεσσαλονίκης, όπως αυτή τροποποιήθηκε (υπ' αριθμόν 21180/2002 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 975/Δ/2002), την υπ' αριθμόν 44182/2010 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 458/ΑΑΠ/2010) και την υπ' αριθμόν 29/34897/ΠΣΚ/1101/2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου πολεοδομικών ρυθμίσεων σε τμήματα της περιοχής του Δήμου Σταυρούπολης (νομού Θεσσαλονίκης) και ενιαία αρίθμηση οικοδομικών τετραγώνων (ΦΕΚ 1241/Δ/2004).

 

8. Την 3225/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 21745/10-04-2013 αίτηση του Κωνσταντίνου Ουσταμπασίδη προς το Δήμο Παύλου Μελά.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 331, 630, 758, 760/2013, 289, 414, 555, 567/2014, 558/2015, 682/2016 και 698/2017 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 2/συνεδρία 20η/21-03-2014, άνευ αριθμού / συνεδρία 26η/16-07-2014, 1/συνεδρία 28η/24-09-2014 και 1/συνεδρία 3η/ 14-01-2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

12. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΟΘ/ΤΠΚΑΜ/119740/82876/1424/400/11-04-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

 

13. Το γεγονός ότι από το υπ' αριθμόν 54085/13-11-2019 έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Παύλου Μελά έχει εγγραφεί στον Κωδικό 30.7111.13 πίστωση ποσού 1.042.267,00 ευρώ για την αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 142/2018 και 224/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.