Προεδρικό διάταγμα 9/8/95d

ΠΔ 09-08-1995: Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών οικισμών του Νομού Ρεθύμνης και καθορισμός χρήσεων και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, καθώς και των οικισμών του ιδίου Νομού που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-08-1995: Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών οικισμών του Νομού Ρεθύμνης και καθορισμός χρήσεων και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, καθώς και των οικισμών του ιδίου Νομού που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978), (ΦΕΚ 728/Δ/1995), 21-09-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Την [Α] 91130/1968/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ελισάβετ Παπαζώη (ΦΕΚ 878/Β/1994).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος α του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την 132/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ατσιπόπουλου.

 

5. Τις 66/1993 και 67/1993 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Πρινέ.

 

6. Την 477/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης.

 

7. Το 454/1993 έγγραφο της Κοινότητας Πρασιών.

 

8. Το 329/1993 έγγραφο της Κοινότητας Μαρουλά.

 

9. Το 78244/6080/12-07-1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήμα παραδοσιακών οικισμών προς το Δήμο Ρεθύμνου και τις Κοινότητες του Νομού Ρεθύμνης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

10. Τις από 27-05-1993 και 02-02-1994 εισηγήσεις - αιτιολογικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήμα παραδοσιακών οικισμών.

 

11. Τις 313/1993 και 136/1994 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις 703/1994 και 330/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Μορφολογικοί όροι και περιορισμοί δόμησης

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 8

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-08-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.