Προεδρικό διάταγμα 9/9/03b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των πιο πάνω παραδοσιακών οικισμών Λαγκάδα, Πέζι και Ακαμάτρα της νήσου Ικαρίας του Νομού Σάμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ακόλουθες διατάξεις.

 

2. α) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ενιαίος κτιριακός όγκος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

 

i) στους οικισμούς Πέζι, Λαγκάδα και στο μη συνεκτικό (διάσπαρτο) τμήμα του οικισμού Ακαμάτρα τα 250 m3.

ii) στο κεντρικό - συνεκτικό τμήμα του οικισμού Ακαμάτρα τα 350 m3, χωρίς να συνυπολογίζεται ο όγκος της στέγης.

 

β) Σε κτίρια που λειτουργικά αναπτύσσονται σε όγκο μεγαλύτερο του επιτρεπομένου επιβάλλεται η διάσπαση και ο πλήρης διαχωρισμός των όγκων. Στην περίπτωση αυτή οι τμηματικοί όγκοι απέχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 2.5 m.

 

γ) Οι όγκοι που διαμορφώνονται μπορούν να συνδέονται με υπαίθριους χώρους ή αυλές, δημιουργώντας ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με ενότητα και συνοχή. Τυχόν βοηθητικοί χώροι τοποθετούνται κατά μήκος του κτιρίου και σε επαφή με τη στενή πλευρά του, ή σε απόσταση από αυτό μεγαλύτερη των 10 m.

 

3. α) Οι όψεις των κτιρίων διαμορφώνονται συμπαγείς (χωρίς τμηματικές υποχωρήσεις) και ορθογωνικές με τις αναλογίες και τις διαστάσεις των παραδοσιακών προτύπων.

 

β) Ως μέγιστο μήκος όψεως κτιρίου ορίζονται τα 8 m.

 

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, στον περιβάλλοντα του κτιρίου χώρο, επικρατεί το συνεχές σύστημα δόμησης και η πρόσοψη του οικοπέδου είναι μεγαλύτερου μήκους, είναι δυνατόν να διαμορφωθεί μεγαλύτερο μήκος όψεως, κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου.

 

4. (α) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων στους οικισμούς Πέζι, Λαγκάδα και στο μη συνεκτικό (διάσπαρτο) τμήμα του οικισμού Ακαμάτρα ορίζεται σε 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 3 m για τα μονώροφα κτίρια και τα 6 m για τα διώροφα κτίρια, μη συνυπολογιζόμενου του ύψους της στέγης.

 

(β) Ειδικά για το κεντρικό τμήμα του οικισμού Ακαμάτρα επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων μεγίστου ύψους έως 8 m (δύο όροφοι και ημιυπόγειο)

 

5. α) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος καθορίζεται ως εξής:

 

i) το ύψος του κτιρίου ή του κτίσματος μετράται σε κάθε σημείο του περιγράμματος της οικοδομής και από την τελική στάθμη του φυσικού εδάφους μόνον. Σε περίπτωση που η γραμμή δόμησης συμπίπτει με το όριο του δρόμου, το ύψος της όψης επί του συγκεκριμένου δρόμου μετράται από τη στάθμη της οδού

 

ii) καμία όψη του κτιρίου δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται υψηλότερη, είτε λόγω έντονης κλίσης του φυσικού εδάφους, είτε λόγω υποβάθμισής του

 

iii) απαγορεύεται κάθε εκσκαφή ή επιχωμάτωση στο γήπεδο, εκτός από τις απολύτως αναγκαίες για την τοποθέτηση της οικοδομής

 

iv) πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της οικοδομής, επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στέγης (μέγιστου ύψους 1.6 m) και καπνοδόχου (μέγιστου ύψους 1 m).

 

β) Τα αρμόδια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα του Υπουργείου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μικρής εκτάσεως μεταβολές στα επιτρεπόμενα ύψη μιας οικοδομής, εφόσον αυτό απαιτείται για την προσαρμογή του κτιρίου στα πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντός του, χωρίς αυτό να προκαλεί υπέρβαση του αριθμού των δύο ορόφων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.