Προεδρικό διάταγμα 9/9/03b

ΠΔ 09-09-2003: Χαρακτηρισμός του οικισμού Ακαμάτρα του Δήμου Ευδήλου (τέως κοινότητας Δάφνης) ως παραδοσιακού, καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Λαγκάδα και Πέζι του Δήμου Ραχών (τέως κοινότητας Καρκιναγρίου) και στον οικισμό Ακαμάτρα του Δήμου Ευδήλου (τέως κοινότητας Δάφνης) της νήσου Ικαρίας του Νομού Σάμου και καθορισμός ζωνών προστασίας των οικισμών αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-09-2003: Χαρακτηρισμός του οικισμού Ακαμάτρα του Δήμου Ευδήλου (τέως κοινότητας Δάφνης) ως παραδοσιακού, καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Λαγκάδα και Πέζι του Δήμου Ραχών (τέως κοινότητας Καρκιναγρίου) και στον οικισμό Ακαμάτρα του Δήμου Ευδήλου (τέως κοινότητας Δάφνης) της νήσου Ικαρίας του Νομού Σάμου και καθορισμός ζωνών προστασίας των οικισμών αυτών, (ΦΕΚ 961/Δ/2003), 12-09-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4, παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ερμηνεύθηκε με το άρθρο 34, παράγραφος 5, εδάφιο (α) του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

γ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

δ) Του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978), και ιδίως και της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του διατάγματος αυτού.

 

2. Τα στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

3. Το ΔΠΕ/2205/2003 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου προς τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Ευδήλου και Ραχών και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η δίμηνη προθεσμία για τη γνωμοδότηση των ανωτέρω Δημοτικών Συμβουλίων.

 

4. Το 4/2003 (θέμα πρώτο) Πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του Υπουργείου Αιγαίου.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

6. Την 296/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 09-09-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.