Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11/3/20 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης - Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για 1 μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

 

2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για 1 μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των παραγράφων 1 και 2 και των αντιστοίχου περιεχομένου εγκριτικών αποφάσεων, η λήξη της ισχύος των οποίων έπεται της λήξης των εγκριτικών αποφάσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020).

 

4. Η προθεσμία 3 μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ11/8523/236/2020 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης (ΦΕΚ 490/Β/2020) για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 01-03-2020 έως τις 30-04-2020 του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΗΛΙΔΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου.

 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινότητας ή σε Δήμο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου  4 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Η προβλεπόμενη στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου αναστολή προθεσμιών δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.