Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 26/3/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεσιν του έργου αποκαταστάσεως των σεισμοπλήκτων, συνιστάται εις την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ). Εις την Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων ανατίθεται επίσης ο συντονισμός και ο έλεγχος του έργου της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος.

 

2. Η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων υπάγεται απ' ευθείας εις τον Υπουργόν Δημοσίων Έργων και επανιδρύεται δια προσωπικού του Υπουργείου, άνευ αυξήσεως του αριθμού των οργανικών θέσεων αυτού, ως και προσωπικού της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος. Επί της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων εφαρμόζονται αναλόγως όλες οι περί Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος και του προσωπικού αυτής κείμενες διατάξεις. Η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος κατά τα λοιπά εξακολουθεί λειτουργούσα κατά τις μέχρι σήμερον διατάξεις, δύναται όμως δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων να ορίζεται η απ' ευθείας υπαγωγή των Γραφείων ή Κλιμακίων αυτής εις την Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων.

 

3. Το έργον αποκαταστάσεως των ζημιών περί των οποίων η παρούσα πράξις ανατίθεται εις τις αντιστοίχους Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Διαμερισμάτων της Νομαρχίας Αττικής και των Νομαρχιών των λοιπών Νομών υπό τις οδηγίας και τον άμεσο έλεγχο της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων. Εις τις ανωτέρω Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών Διαμερισμάτων και Νομαρχιών δύναται να διατίθεται το εκάστοτε απαιτούμενον προσωπικόν της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος.

 

4. Η εκκαθάρισις και η εντολή πληρωμής των δαπανών ενεργείται κατά τα κεκανονισμένα υπό των Υπηρεσιών Εντελλομένων Εξόδων τον Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή των ανωτέρω Διαμερισμάτων και Νομαρχιών. Τον προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών ασκεί ο παρά του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή, κατά περίπτωσιν, οι Επίτροποι αυτού εις τα αντίστοιχα Διαμερίσματα ή Νομαρχίας.

 

5. Κατά την εφαρμογήν του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της ανωτέρω από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, η οικοδομική άδεια δια τις επισκευές εκδίδεται υπό των δια την αναγνώριση των δικαιούχων αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Δια τις περιπτώσεις ανακατασκευών κατεδαφισθέντων ή κατεδαφιστέων εκ θεμελίων κτιρίων ο οικείος Νομάρχης εποπτεύει δια την υπό των πολεοδομικών υπηρεσιών ταχεία έκδοση οικοδομικής αδείας, ως προς τους ισχύοντας δια την περίπτωσιν πολεοδομικούς όρους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.