Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 26/3/81 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων δύναται δι' αποφάσεών του να μεταβιβάζει εις τους Νομάρχες ή Αναπληρωτές Νομάρχες, Προϊσταμένους Διαμερισμάτων της Νομαρχίας Αττικής, καθώς και εις τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων κάποιες ή πάσας τις σχετιζόμενες προς το έργον της αποκαταστάσεως των ζημιών, αρμοδιότητας αυτού. Εις την περίπτωσιν ταύτη όπου δια την υπό των Νομαρχών ή Αναπληρωτών Νομαρχών άσκηση της αρμοδιότητος απαιτείται κατά το άρθρο 13 της δια του νόμου 867/1979 κυρωθείσης πράξεως γνώμη Συμβουλίου, αυτή παρέχεται υπό του κατά το άρθρο 151 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των ως άνω Νομαρχιών ή Διαμερισμάτων.

 

2. Δια την κατάρτιση των κατά την εφαρμογήν της παρούσης πράξεως συμβάσεων και συμβολαιογραφικών εγγράφων εν γένει δεν είναι απαραίτητος η παράστασις δικηγόρου, ουδέ η επισύναψη σχεδίου υπογεγραμμένου υπό δικηγόρου.

 

3. Δια τις δαπάνες των εις εκτέλεσιν της παρούσης πράξεως μεταθέσεων ή αποσπάσεων του επί συμβάσει προσωπικού της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμόν [Α] 17666/26-09-1980 (ΦΕΚ 999/Β/1980) αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, περιλαμβανομένης κατ' εξαίρεση και της περιπτώσεως αποσπάσεως εις υπηρεσίας εδρεύουσας εντός της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.