Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/7/80 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της από 28-07-1978 ημετέρας Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λ.π., ως κυρώθηκε τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε διά των νόμων 867/1979 και 1048/1980, εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί αποκαταστάσεως των ζημιών των κτιρίων εν γένει, οι οποίες προκλήθηκαν εκ των σεισμών του έτους 1980 εις τις περιοχές των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος.

 

2. Διοικητικές πράξεις οι οποίες μέχρι της Ισχύος της παρούσης δημοσιεύθηκαν κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της ανωτέρω πράξεως εφαρμόζονται αναλόγως και δια τις αντιστοίχους των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος. Εφεξής ή τοιαύτη δημοσίευσης των σχετικών διοικητικών πράξεων εάν αφορούν εις θέματα των περιοχών των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος, θα γίνεται εις μίαν τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα των πρωτευουσών των αντιστοίχων Νομών.

 

3. Η υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της ανωτέρω πράξεως, ως ισχύει, προβλεπομένη τρίμηνος προθεσμίας διά την υποβολή αιτήσεων δανειοδοτήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δύναται να παρατείνεται μέχρι της 31-12-1981.

 

4. Η εκκαθάρισις και εντολή πληρωμής των δαπανών ενεργείται κατά τα κανονισμένα υπό των εις τις Νομαρχίας των περιοχών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος, Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων. Τον προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών θα ασκούν οι εις τις ως άνω Νομαρχίας Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.