Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 7/9/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 18 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001) καταργείται. Μεταβιβάσεις μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανώνυμη εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία είναι έγκυρες έστω και αν πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) καταργείται. Μεταβιβάσεις μετοχών της Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία είναι έγκυρες έστω και αν πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

3. Το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού και αποφασίζει για όσα θέματα σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920 υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν συμμετέχει υποχρεωτικά στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία και κάθε αντίθετη πρόβλεψη του Καταστατικού καταργείται.}

 

4. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) καταργείται, η δε παράγραφος 4 του άρθρου αυτού αναριθμείται σε 3.

 

β) Οι διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου πρώτου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 333/2000 (ΦΕΚ 278/Α/2000), που ενσωματώνουν άρθρα του καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού τροποποιούνται ως εξής:

 

(α)α) το άρθρο 8 του καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού (Ποσοστό Συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου) καταργείται.

 

(β)β) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού (Εκπροσώπηση Μετόχων Μειοψηφίας) που ορίζει ότι: Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου καταργείται.

 

(γ)γ) οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού (Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) καταργούνται.

 

γ) Το Ελληνικό Δημόσιο, ως μέτοχος της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εποπτεύων Υπουργός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

 

5. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το καταστατικό της επομένης παραγράφου τροποποιείται εφεξής σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.}

 

β) Το άρθρο 8 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτό συμπεριλαμβάνεται στην παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2593/1998, καταργείται. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, η ανωτέρω εταιρεία υποχρεούται, με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής, να προσαρμόσει το καταστατικό της στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

γ) Η μεταβίβαση μετοχών της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, που έχει πραγματοποιηθεί προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου δυνάμει της με αριθμό 187/2011 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 2061/Β/2011) σε χρόνο προγενέστερο από τη δημοσίευση του παρόντος, επικυρώνονται με την παρούσα διάταξη νόμου και συνιστούν μεταβιβάσεις που έχουν γίνει νομίμως προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

 

6. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1999 (ΦΕΚ 59/Α/1999) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό μέχρι και 100% της εκάστοτε συμμετοχής του στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.}

 

β) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1999 καταργούνται.

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του νόμου 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/2005), τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό μέχρι και 100% της εκάστοτε συμμετοχής του στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.}

 

8. α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων καθεμίας από τις Ανώνυμες Εταιρίες που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999), την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του ίδιου νόμου και την παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού πρώτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), όπως οι νόμοι αυτοί ισχύουν, είναι αποκλειστικά αρμόδια για την τροποποίηση, κατάργηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση ή άλλη μεταβολή οποιασδήποτε διάταξης του Καταστατικού των εταιριών αυτών, περιλαμβανομένων και των διατάξεων που ρυθμίζουν τα ζητήματα της επόμενης περίπτωσης της παρούσας παραγράφου.

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου ενδέκατου του νόμου [Ν] 2688/1999 καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8 και 9 αυτού, όπως ισχύουν, αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7 και 8, αντιστοίχως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.