Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διαδικασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για τους διορισμούς, τις προσλήψεις και τις συμβάσεις έργου με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο διαβιβάζεται δια του αρμοδίου Υπουργού στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2. Στην πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επισυνάπτεται εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του οικείου Υπουργείου προς τον Υπουργό, στην οποία πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως οι αιτούμενες εγκρίσεις ως προς την ύπαρξη πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας ή του φορέα για την κάλυψη των οποίων προορίζονται.

 

Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της υπηρεσίας γίνεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

 

3. Η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, τα αιτήματα και τα στοιχεία με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εισηγείται στην Επιτροπή του άρθρου 2 παράγραφος 1 της παρούσας πράξης και καταρτίζει το σχέδιο της τελικής απόφασης. Στην εισήγηση προς την Επιτροπή συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, από τα οποία προκύπτει η ανάγκη έγκρισης της πρότασης ή του αιτήματος.

 

4. α. Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1 της παρούσας. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης, τα αιτήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού συγκεντρώνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και υποβάλλονται από αυτόν στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναλυτική εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών που καθιστούν σκόπιμη την έγκριση τούτων.

 

γ. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, τα αιτήματα και τα στοιχεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εισηγείται στην Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 και καταρτίζει το σχέδιο της τελικής απόφασης.

 

δ. Μετά την έκδοσή τους οι εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών α) στους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου για τις προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κοινοποίηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, και β) στον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, προκειμένου για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, ώστε να εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997.

 

ε. Για το έτος 2009, η απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

στ. Η διαδικασία πρόσληψης του μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των λοιπών παραγράφων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την πράξη υπουργικού συμβουλίου 6/2009 (ΦΕΚ 70/Α/2010) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 71 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

5. Όλα τα αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα και να αναφέρουν ειδικά:

 

α) τις υπηρεσιακές ανάγκες,

β) την κατηγορία, τον κλάδο και την ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί, να διορισθεί ή να συνάψει σύμβαση έργου,

γ) το είδος της σχέσης εργασίας ή έργου,

δ) τις συγκεκριμένες διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσληψης, διορισμού ή σύναψης σύμβασης έργου.

 

6. Όλα τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία σχετικά:

 

α) με τον αριθμό του προβλεπόμενου τακτικού προσωπικού, κατά κλάδο ή ειδικότητα και του προσωπικού που υπηρετεί κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος,

 

β) τον αριθμό των κενών θέσεων,

 

γ) τον αριθμό των προσλήψεων προσωπικού, των επαναπροσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, των προσλήψεων ατόμων ειδικών κατηγοριών και των μετατάξεων από ή προς το φορέα που έγιναν κατά την προηγούμενη τριετία, χωριστά για κάθε έτος, για την κάλυψη αναγκών αναλόγων με εκείνες του αιτήματος, καθώς και των αποχωρήσεων από την υπηρεσία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

7. Σε όλα τα αιτήματα θα πρέπει επίσης να αναφέρεται:

 

α) σε ποιο ποσό ανέρχονται οι δαπάνες για την πληρωμή του υπό πρόσληψη ή διορισμό προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη

 

β) αν για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του φορέα ή άλλου φορέα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στον προϋπολογισμό Ειδικού Λογαριασμού, στο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λ.π. ή θα καλυφθούν από άλλους πόρους.

 

8. Εφόσον οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων.

 

9. Μετά την έκδοσή τους οι εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρούσας πράξης αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν υποβάλει το σχετικό αίτημα, με κοινοποίηση στον αρμόδιο Υπουργό, στα μέλη της Επιτροπής Προσωπικού Δημόσιου Τομέα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

10. Στις περιπτώσεις έγκρισης από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, η απόφαση αποστέλλεται από τον ίδιο στον ενδιαφερόμενο φορέα και κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

11. Οι εγκριτικές πράξεις εκτελούνται από τα αρμόδια κατά τις κείμενες διατάξεις όργανα, με την κατά περίπτωση σύμπραξη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 και την κείμενη νομοθεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.