Νόμος 4316/14 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1104/1980 (Α' 298), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:

 

{6. Ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπεται η ανταλλαγή τακτικών υπαλλήλων φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του νόμου 3812/2009, εξαιρούμενων των περιπτώσεων ζ' και θ', με υπαλλήλους των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη μετάδοση τεχνογνωσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι φορείς προέλευσης των συμμετεχόντων και καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στα ως άνω προγράμματα.}

 

2. Οι κατέχοντες θέση Γενικού Γραμματέα σε Γενικές Γραμματείες Υπουργείων κατά την προηγουμένη της έναρξης ισχύος των οργανικών διατάξεων των Υπουργείων, που εκδόθηκαν πρώτη φορά κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 και της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011, και οι οποίοι διορίστηκαν εκ νέου στις νέες Γενικές Γραμματείες του ιδίου Υπουργείου, θεωρείται ότι για κάθε συνέπεια έχουν διοριστεί στις αντίστοιχες θέσεις από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που υπηρετούσε με απόσπαση για την υποβοήθηση του έργου των Γενικών Γραμματέων του προηγούμενου εδαφίου σε αντίστοιχες θέσεις κατά την προηγούμενη της έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων των Υπουργείων που εκδόθηκαν πρώτη φορά κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, και συνεχίζει να υπηρετεί στις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρείται ότι έχει αποσπαστεί για κάθε συνέπεια για την υποβοήθηση του έργου του Γενικού Γραμματέα που διορίστηκε εκ νέου στις Γενικές Γραμματείες κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Προς το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί το προσωπικό αυτό με απόσπαση.

 

3. Οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 παρατείνονται έως 30-06-2015.

 

4. Το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας για τους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάταξης / μεταφοράς κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς και για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας του άρθρου 70 του νόμου 4257/2014, παρατείνεται μέχρι την 31-03-2015 εφόσον έληξε σε προγενέστερο του παρόντος νόμου χρόνο.

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αντικαταστάθηκε από την υπ' αριθμόν 6/2009 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α. Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1 της παρούσας. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

6. Αποδοχές που καταβλήθηκαν σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των οποίων η επιλογή ακυρώθηκε για τυπικό λόγο με απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν αναζητούνται. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη βεβαιωθεί και καταλογισθεί, οι σχετικές πράξεις παύουν να ισχύουν.

 

7. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου 4038/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου για τις οποίες προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί, εντός του έτους 2014, ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι στο δημοσιευμένο κείμενο διαλαμβάνεται ρήτρα αναδρομής ισχύος τους στην ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης.}

 

8. α. Η παράγραφος 10 του άρθρου 9 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 παράγραφος 2 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά, με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα μαζί με το σύνολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειμένου και δημοσιεύονται, όπως παραρτήματα, πίνακες ή σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των προς δημοσίευση κειμένων και των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι φορείς καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα και τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία κατατίθενται ή αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής ότι κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε περίπτωση που το προς δημοσίευση κείμενο δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής, ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης, επιστρέφεται στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων γίνονται δεκτά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 14 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998).}

 

β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, δοκίμια, που περιέχουν κείμενα τα οποία έχουν παραληφθεί και έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) από το Εθνικό Τυπογραφείο τον τελευταίο μήνα εκάστου έτους, φέρουν ημερομηνία έκδοσης έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους.}

 

γ. Η περίπτωση 25 της παραγράφου 1Α του άρθρου 199 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) καταργείται.

 

δ. Από 01-03-2015 καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ι)θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7, του εδαφίου δ' της παραγράφου 10 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006).

 

9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) καθώς και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, εξαιρουμένου του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λ.π. καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.