Υγειονομική διάταξη 6020/93

ΥΔ Υ1Β/6020/1993: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων - Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Β/6020/1993: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων - Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης, (ΦΕΚ 94/Β/1993), 23-02-1993.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 138/1992 (ΦΕΚ 68/Α/1992) οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

3. Την υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών.

 

4. Την σχετική με το θέμα αλληλογραφία μας με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, απ' την οποία προκύπτει η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης (διατάξεις Τελωνειακές, αστυνομικές, συναλλάγματος) και η απρόσκοπτη και άνετη διακίνηση των επιβατών, καθώς και παρατηρήσεις περιφερειακών μας Υπηρεσιών επί των διατάξεων των άρθρων 6 και 15 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης.

 

5. Τα υπ' αριθμούς 1010/3/102 - ι)η/15-04-1991, Δ11/Γ/41814/25397/04-11-1991 και Υ.71/2/Β0019/02-06-1992 έγγραφα των Υπουργείων Δημόσιας τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και Οικονομικών, αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

 

Εκδίδουμε την παρούσα Υγειονομική Διάταξη, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.

 

Κεφάλαιο Ι: Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων.

 

Άρθρο 1: Καθορισμός είδους καταστήματος

Άρθρο 2: Λοιπά καταστήματα

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά - Σχεδιαγράμματα

Άρθρο 4: Χώρος - Εμβαδόν

Άρθρο 5: Αποχωρητήρια

Άρθρο 6: Καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης

 

Άρθρο 8: Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 6 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης

Άρθρο 9: Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 15 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης

 

Κεφάλαιο ΙΙI

 

Άρθρο 10: Ποινικές Κυρώσεις

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29-01-1993

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.