Υγειονομική διάταξη 8181/86

ΥΔ Α1Β/8181/1986: Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική διάταξη Α1Β/8181/1986: Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, (ΦΕΚ 623/Β/1986), 29-09-1986.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Την οίκοθεν 748/1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς.

 

5. Τις σχετικές με τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας, των σταυλισμών ζώων, Διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως.

 

6. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των ανωτέρω Διατάξεων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα προκαλούμενα από τη λειτουργία των πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων θέματα Δημόσιας Υγείας.

 

7. Τις σχετικές με τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας των πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

 

8. Το νόμο 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και άλλες Διατάξεις, αποφασίζουμε:

 

Εκδίδουν την παρούσα Υγειονομική Διάταξη, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Θέσεις σταυλισμών

Άρθρο 3: Αποστάσεις μεταξύ χοιροστασίων, μεταξύ πτηνοτροφείων και μεταξύ άλλων σταυλισμών

Άρθρο 4: Έκταση γηπέδου

Άρθρο 5: Χαρακτηριστικά των πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 6: Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και στερεάς κόπρου

Άρθρο 7: Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 8: Απαγόρευση λειτουργίας πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ανάκληση αδειών λειτουργίας αυτών

Άρθρο 9: Μετακίνηση αρμόδιων επιτροπών, σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων

Άρθρο 10: Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 11: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 12: Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 13: Προσφυγή κατά γνωμοδοτήσεων πρωτοβάθμιων επιτροπών

Άρθρο 14: Δέσμευση της αστυνομικής αρχής από τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών

Άρθρο 15: Οικόσιτα ζώα και πτηνά

Άρθρο 16: Εκτροφεία θηραμάτων, κατοικίδιων ζώων κ.λ.π.

Άρθρο 17: Διατήρηση κατοικίδιων ζώων και ωδικών ή παραδείσιων πτηνών

Άρθρο 18: Καταστήματα πώλησης κατοικίδιων ζώων και ωδικών ή παραδείσιων πτηνών

Άρθρο 19: Υγειονομικός έλεγχος

Άρθρο 20: Προσωπικό σταυλισμών ζώων γαλακτοπαραγωγής

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 23: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 24

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά από 15 μέρες, αφότου θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 03-09-1986

 

Ο Υφυπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.