Υγειονομική διάταξη 2000/95

ΥΔ Υ1Β/2000/1995: Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Β/2000/1995: Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, (ΦΕΚ 343/Β/1995), 04-05-1995.

 

Οι Υπουργοί Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το νόμο 1579/1985 (ΦΕΚ 287/Α/1985) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, άρθρο 15.

 

3. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα.

 

4. Το νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του Περιβάλλοντος.

 

5. Το νόμο 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 138/1992 (ΦΕΚ 68/Α/1992) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

7. Την Α1Β/8181/1986 υγειονομική διάταξη Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, (ΦΕΚ 57/Β/1987) όπως τροποποιήθηκε.

 

8. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της παραπάνω υγειονομικής διάταξης, καθώς και την εισήγηση της ομάδας εργασίας, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό.

 

9. Το 09-12054/30-09-1994 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, στα πλαίσια της οδηγίας 1983/189/ΕΟΚ (ανακοίνωση 94/0150/GR), αποφασίζουμε:

 

Αντικαθιστούμε την Α1Β/8181/1986 υγειονομική διάταξη με την παρούσα όμοια, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Θέσεις σταυλισμών

Άρθρο 3: Καθορισμός ισοδυνάμων ζώων

Άρθρο 4: Αποστάσεις μεταξύ χοιροστασίων, μεταξύ πτηνοτροφείων και μεταξύ άλλων σταυλισμών

Άρθρο 5: Έκταση γηπέδου

Άρθρο 6: Χαρακτηριστικά των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 7: Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και στερεάς κόπρου

Άρθρο 8: Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 9: Απαγόρευση λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ανάκληση

Άρθρο 10: Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Άρθρο 11: Διαδικασία χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 12: Διαδικασία χορηγήσεως άδειας λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 13: Προσφυγή κατά γνωμοδοτήσεων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών

Άρθρο 14: Δέσμευση του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Επιτροπών

Άρθρο 15: Οικόσιτα ζώα και πτηνά

Άρθρο 16: Εκτροφεία θηραμάτων, άλλων ειδών άγριας πανίδας, κατοικίδιων ζώων

Άρθρο 17: Διατήρηση κατοικίδιων ζώων και ωδικών ή παραδείσιων πτηνών

Άρθρο 18: Καταστήματα πωλήσεως κατοικίδιων ζώων και ωδικών και παραδείσιων πτηνών

Άρθρο 19: Υγειονομικός Έλεγχος - Μετακίνηση αρμοδίων Επιτροπών σταυλισμού ζώων

Άρθρο 20: Προσωπικό σταυλισμού ζώων γαλακτοπαραγωγής

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 23: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 24

Άρθρο 25

 

Η Υγειονομική αυτή διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29-03-1995

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.