Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Αποθήκες τροφίμων ή και ποτών χονδρικού εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ορισμός: Ως Αποθήκες τροφίμων, ή και ποτών, οπωρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου εννοούνται οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται και διατίθενται στο λιανικό εμπόριο, τρόφιμα, οπωρολαχανικά, είδη παντοπωλείου ή / και ποτά. Κατ' εξαίρεση τα καταστήματα αυτά μπορούν να πωλούν τα ως άνω είδη και λιανικώς, αν κατ ελάχιστο το 60% του κύκλου εργασιών τους (τζίρου) προέρχεται από πωλήσεις χονδρικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν Υ1Γ/95236/2009 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 1467/Β/2009).

 

2. Οι Αποθήκες του παρόντος άρθρου θα είναι μόνιμης κατασκευής (από λιθοδομή, πλινθοδομή, μπετόν και τα όμοια), θα αερίζονται πλήρως και θα φωτίζονται επαρκώς και δεν θα έχουν υγρασία.

 

Πέρα από τα ανωτέρω, οι Αποθήκες τροφίμων η / και ποτών χονδρικού εμπορίου θα πληρούν και τους ακόλουθους όρους, ώστε να αποκλείεται η είσοδος και η ανάπτυξη σ' αυτές ποντικών:

 

α. - Τα δάπεδα θα καλύπτονται καθολικά από συνεχές, αδιαπότιστο και μη εύθρυπτο υλικό (μωσαϊκό, πέτρινες πλάκες, μπετόν και τα όμοια). Οι επιφάνειες των δαπέδων θα είναι κατά προτίμηση λείες, εκτός αν πρόκειται για μεγάλες Αποθήκες, στις οποίες εισέρχονται για φορτοεκφόρτωση φορτηγά αυτοκίνητα και η τοποθέτηση των εμπορευμάτων γίνεται με μηχανικά μέσα (ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα), η κίνηση των οποίων απαιτεί ειδικές συνθήκες δαπέδων για την αποφυγή ολισθήσεων και προσκρούσεων.

 

Οι επιφάνειες των δαπέδων θα παρουσιάζουν κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου, εφοδιασμένα με σιφώνια, για τον εύκολο καθαρισμό και ξέπλυμα με νερό. Τα στόμια των φρεατίων τούτων θα καλύπτονται με μεταλλικές σχάρες στις οποίες τα κενά δεν θα είναι μεγαλύτερα των 5 mm.

 

β. Οι Τοίχοι σε ύψος 0,30 m από την επιφάνεια του δαπέδου θα είναι επενδυμένοι με σκληρή τσιμεντοκονία πάχους 2 cm τουλάχιστον. Σε όλη την έκταση τους οι Τοίχοι θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς οποιεσδήποτε φθορές, και θα ασβεστοχρίωνται συχνά, ώστε να είναι πάντοτε καθαρές.

 

γ. Οι θύρες, αν είναι μεταλλικές, θα επενδύονται στο κάτω μέρος και σε ύψος 0,30 m από την επιφάνεια του δαπέδου με χοντρή λαμαρίνα και δεν θα παραμένουν κενά μεταξύ αυτών και του δαπέδου μεγαλύτερα των 5 mm, από τα οποία θα είναι δυνατό να περάσουν ποντικοί.

 

δ. Στα παράθυρα και σε κάθε άνοιγμα των τοίχων θα υπάρχει χοντρό συρματόπλεγμα, του οποίου τα ανοίγματα δεν θα είναι μεγαλύτερα των 5 mm.

 

3. Αν σε αποθήκη τροφίμων η / και ποτών χονδρικού εμπορίου εμφανισθούν ποντικοί, ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξόντωση τους, ζητώντας, αν χρειασθεί, σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική Υπηρεσία.

 

4. Οι σάκοι, τα κιβώτια, δοχεία κ.λ.π., που περιέχουν τρόφιμα, θα τοποθετούνται πάνω σε βάθρα ύψους 0,30 m τουλάχιστον από την επιφάνεια του δαπέδου και σε απόσταση 0,20 m το λιγότερο από τους τοίχους και γενικά κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ο Αερισμός τους και ο εύκολος καθαρισμός των χώρων.

 

5. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάμους επαρκούς χωρητικότητας υπό σταθερή ψύξη η κατάψυξη και κατάλληλη υγρομετρική κατάσταση, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεως τους, σήμερα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

Τα σε κουτιά συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες) θα διατηρούνται σε ξηρούς χώρους σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας (ιδανική θερμοκρασία + 10 °C, ενώ μεγαλύτερη μειώνει ανάλογα τον χρόνο συντηρήσεως τους).

 

Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιημένων τροφίμων δεν θα παρουσιάζουν οποιασδήποτε διόγκωση η οξειδώσεις η μεταγενέστερες συγκολλήσεις σε διάφορα σημεία τους η οποιαδήποτε λύση της στεγανότητας τους και θα πληρούν όλους τους όρους των σχετικών με τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων με τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 

Τα Αρμόδια Όργανα Υγειονομικού Ελέγχου οφείλουν να αποκλείουν από την κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν τις ανωτέρω εκτροπές, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τροφίμων και ποτών σε δοχεία, που είχαν χρησιμοποιηθεί άλλοτε ως περιέκτες για τη συσκευασίας φυτοφαρμάκων, η εντομοκτόνων η οποιωνδήποτε παρόμοιων δηλητηρίων. Σε περιπτώσεις, που από τις ενδείξεις του δοχείου (τύπος δοχείου, επιγραφές κ.λ.π.) προκύπτει ότι τούτο είχε χρησιμοποιηθεί άλλοτε ως περιέκτης για τη συσκευασία εντομοκτόνων η φυτοφαρμάκων η δηλητηρίων γενικά, το περιεχόμενο του δεσμεύεται χωρίς εργαστηριακή εξέταση και ακολούθως θα καταστρέφεται η, εφόσον είναι δυνατό, θα βιομηχανοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της [Π] ΔΥΑ/2805/1960 (ΦΕΚ 179/Β/1960), και ο κάτοχος του μηνύεται.

 

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων η ποτών γενικά.

 

6. Στις Αποθήκες τροφίμων η/και ποτών χονδρικού εμπορίου θα υπάρχει τάξη και Καθαριότητα. Τυχόν κενά είδη συσκευασίας θα φυλάσσονται σε ιδιαίτερο χώρο των ανωτέρω αποθηκών.

 

Στις ανωτέρω Αποθήκες δεν θα διατηρούνται είδη άσχετα με τα τρόφιμα. Κατ' εξαίρεση μπορεί να διατηρούνται σε ιδιαίτερο, έστω και νοητά χωρισμένο, χώρο της αποθήκης είδη από τα επιτρεπόμενα να πωλούνται στα παντοπωλεία, όπως είναι τα είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρων, εντομοκτόνα, τυποποιημένες ζωοτροφές κ.λ.π.

 

7. Απαγορεύεται η οποιασδήποτε επεξεργασία η κατεργασία η συσκευασία τροφίμων η ποτών στους χώρους αποθηκεύσεως τους.

 

8. Στις Αποθήκες του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ανάλογου με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων αριθμού, αποχωρητηρίων προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας.

 

9. Οι εργαζόμενοι θα φορούν ειδικές φόρμες εργασίας και θα είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας.

 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις Αποθήκες τροφίμων, που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων κ.λ.π., καθώς και στις Αποθήκες οπωρολαχανικών χονδρικού εμπορίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.