Υγειονομική διάταξη 95236/09

ΥΔ Υ1Γ/ΓΠ/95236/2009: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης: Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/ΓΠ/95236/2009: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Υγειονομικής Διάταξης: Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί, (ΦΕΚ 1467/Β/2009), 20-07-2009.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 237/Α/1940) Περί Υγειονομικών Διατάξεων και ιδίως το άρθρο 2.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και την υπ' αριθμόν 10551/2007 (ΦΕΚ 246/Β/2007) κοινή υπουργική απόφαση περί Απλούστευσης διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Τους νόμους 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) και 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές Διατάξεις.

 

6. Τον νόμο 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς Διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομικής διάταξης Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών.

 

8. Τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομικής διάταξης με τις υπ' αριθμούς οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/94643/2007 (ΦΕΚ 1384/Β/2007), οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/139057/2007 (ΦΕΚ 2204/Β/2007) και Υ1Γ/ΓΠ/538/2008 (ΦΕΚ 62/Β/2008 ).

 

9. Τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την ισχύ των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γενικό Κανονισμό 178/2002/ΕΚ, και τους κανονισμούς 852/2004/ΕΚ, 853/2004/ΕΚ , 854/2004/ΕΚ , 882/2004/ΕΚ.

 

10. Την υπ' αριθμόν 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β/2006) κοινή υπουργική απόφαση Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα των ανωτέρων Κανονισμών (ΕΚ) και της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

11. Τις προτάσεις τροποποίησης της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομικής διάταξης, που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τα υπ' αριθμόν 585/2009, 605/2009 και 606/2009 έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

12. Τα υπ' αριθμόν 10450/2006 και 748/2008 έγγραφα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας αντίστοιχα.

 

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) υγειονομική διάταξη ως ακολούθως:

 

Άρθρο 43

 

Το εδάφιο 2 της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τροποποιείται ως εξής:

 

{Όλα τα προϊόντα θα είναι τοποθετημένα σε πλαστικές ή ανοξείδωτες παλέτες ή ξύλινα βάθρα και σε απόσταση 0.15 m από τον τοίχο και 0,15 m από το δάπεδο, το ίδιο θα ισχύει και για τα άρθρα 28, 44 και 45.}

 

Άρθρο 44

 

Προστίθεται

 

{Άρθρο 44Α: Καταστήματα χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry)

 

Κατάστημα χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry), είναι το κατάστημα το οποίο διενεργεί χονδρικό εμπόριο, σε ποσοστό 60%, επί του κύκλου εργασιών τους (τζίρου), πάσης φύσεως ειδών διατροφής, ειδών οικιακής χρήσεως και ευρείας κατανάλωσης καθώς και επαγγελματικού εξοπλισμού και λιανικού εμπορίου στο υπόλοιπο ποσοστό. Κατά τα λοιπά, ως προς τον εξοπλισμό και τους όρους λειτουργίας τους ισχύει αναλογικώς το άρθρο 44 (Υπεραγορές Τροφίμων) της παρούσης.}

 

Άρθρο 45

 

Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως εξής:

 

{Ορισμός: Ως αποθήκες τροφίμων, ή και ποτών, οπωρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου εννοούνται οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται και διατίθενται στο λιανικό εμπόριο, τρόφιμα, οπωρολαχανικά, είδη παντοπωλείου ή / και ποτά. Κατ' εξαίρεση τα καταστήματα αυτά μπορούν να πωλούν τα ως άνω είδη και λιανικώς, αν κατ ελάχιστο το 60% του κύκλου εργασιών τους (τζίρου) προέρχεται από πωλήσεις χονδρικής.}

 

Άρθρο 47

 

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα και στα καταστήματα ψιλικών.}

 

Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{γ. Εμφιαλωμένων ή σε κουτί αναψυκτικών ποτών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμένων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή σε κουτί μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμένου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομηχανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, και τα όμοια, σε τυποποιημένες μορφές.

 

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνεται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεως τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυσμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.

 

Η συντήρηση των προϊόντων που απαιτούν ψύξη θα γίνεται σε ξεχωριστά ράφια ανά είδος εντός των ηλεκτρικών ψυγείων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος (τήρηση σταθερής θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004/ΕΕ, με ύπαρξη καταγραφικού μηχανήματος και ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενδείξεις του άρθρο 11 του Κώδικα τροφίμων και ποτών).}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 13-07-2009

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.