Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα και στα καταστήματα ψιλικών:

 

α. Τυποποιημένων προϊόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποιίας και μπισκοτοποιίας.

 

β. Τυποποιημένων παγωτών.

 

γ. Εμφιαλωμένων ή σε κουτί αναψυκτικών ποτών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμένων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή σε κουτί μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμένου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομηχανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, και τα όμοια, σε τυποποιημένες μορφές.

 

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνεται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεως τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυσμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.

 

Η συντήρηση των προϊόντων που απαιτούν ψύξη θα γίνεται σε ξεχωριστά ράφια ανά είδος εντός των ηλεκτρικών ψυγείων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος (τήρηση σταθερής θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004/ΕΕ, με ύπαρξη καταγραφικού μηχανήματος και ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενδείξεις του άρθρο 11 του Κώδικα τροφίμων και ποτών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ1Γ/95236/2009 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 1467/Β/2009).

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου (σημείο γ), επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα αναψυκτικών ποτών, χύμα, εφόσον χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν ψυκτικά μηχανήματα στιγμιαίας αναμείξεως (post mix) υπό τους όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο 7.

 

3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προϊόντα είναι δυνατό να πωλούνται και σε καταστήματα ψιλικών, εφόσον συντρέχουν οι περιγραφόμενες κατωτέρω προϋποθέσεις.

 

Στα καταστήματα ψιλικών είναι δυνατόν να πωλούνται και παστεριωμένο γάλα και γιαούρτη σε τυποποιημένες μορφές καθώς και μικρές ποσότητες τροφίμων σε τυποποιημένη μορφή, η συντήρηση των οποίων δεν απαιτεί ψύξη, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος στο κατάστημα για το σκοπό αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν Υ1Γ/ΓΠ/94643/2007 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1384/Β/2007).

 

4. Για την πώληση τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων ή σε κουτί αναψυκτικών ποτών στα αναπηρικά περίπτερα η καταστήματα ψιλικών, καθώς και για την πώληση αναψυκτικών ποτών χύμα με μηχανήματα post mix στα αναπηρικά περίπτερα, απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής με σύμφωνα γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής η, εν ελλείψει της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου η άλλης Υγειονομικής Διατάξεως για τις κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεως των ανωτέρω ειδών.

 

Εξαιρετικά, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1043/1980, η άδεια πωλήσεως από αναπηρικά περίπτερα τυποποιημένων παγωτών και αναψυκτικών ποτών, εμφιαλωμένων ή σε κουτί ή παρεχομένων χύμα με μηχανήματα post mix, θα χορηγείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Για την απόκτηση της άδειας αυτής ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτει φωτοτυπίας της άδειας του περιπτέρου του και, αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο, της Νομαρχιακής αποφάσεως για το δικαίωμα μισθώσεως του, καθώς και βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής ότι η τυχόν τοποθέτηση των χρησιμοποιουμένων ψυγείων στο πεζοδρόμιο (σε επαφή με τις αντίστοιχες πλευρές του περιπτέρου) είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσες νομοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

 

5. Η συντήρηση των παγωτών θα γίνεται σε ειδικά ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή χαμηλή θερμοκρασία κατώτερη των -10 °C. Τα ψυγεία αυτά θα τοποθετούνται υποχρεωτικά μέσα στο κατάστημα.

 

Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις πωλήσεως παγωτών σε αναπηρικά περίπτερα, είναι δυνατό να επιτραπεί η εγκατάσταση μικρού ηλεκτρικού ψυγείου - συντηρητή παγωτών έξω από το περίπτερο, σε επαφή με τη μια πλευρά του, αν τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα διαπιστώσουν ότι στο εσωτερικό του περιπτέρου δεν υπάρχει επαρκής για τον σκοπό αυτόν χώρος και με την προϋπόθεση ότι η κατά τέτοιο τρόπο τοποθέτηση του ψυγείου δεν εμποδίζει την κυκλοφορία των πεζών και δεν απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία αρμοδιότητας άλλης Κρατικής Αρχής (Αστυνομική, Τουριστική κ.λ.π.), καθώς και ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

 

Οι διατάξεις των τοποθετουμένων έξω από τα αναπηρικά περίπτερα ψυγείων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 1,10 m x 0,60 m, προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία πόλεων, η 1,35 m x 0,60 m, αν τα περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες πόλεων η σε χωριά.

 

Για τα παγωτά θα υπάρχει μόνον ένα ψυγείο.

 

Η απαραίτητη για τη συντήρηση των παγωτών θερμοκρασία θα ελέγχεται συχνά, από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα με θερμόμετρα μη υδραργυρικά, τα οποία θα είναι μόνιμα κρεμασμένα στα ψηλότερα σημεία των εσωτερικών τοιχωμάτων των ψυγείων, κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται από το σπάσιμο, η θα έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα από τον κατασκευαστή των ψυγείων, ώστε ο έλεγχος της ψύξεως να γίνεται από το εξωτερικό τους.

 

Τα συσκευασμένα σε κύπελλα τυποποιημένα παγωτά θα προσφέρονται με κουτάλια μιας χρήσεως, ξύλινα η πλαστικά, αποστειρωμένα και τοποθετημένα κατά τεμάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.

 

6. Η ψύξη των εμφιαλωμένων ή σε κουτί αναψυκτικών ποτών θα γίνεται με ψυγείο, το οποίο θα βρίσκεται μέσα στο κατάστημα. Εξαιρετικά, προκειμένου για αναπηρικά περίπτερα, το ψυγείο τούτο μπορεί να τοποθετείται έξω από το περίπτερο, σε επαφή με τη μία πλευρά του, όπως ορίζεται ανωτέρω για τα ψυγεία - συντηρητές παγωτών. Για τα αναψυκτικά ποτά θα υπάρχει μόνον ένα ψυγείο.

 

Τα εμφιαλωμένα ή σε κουτί αναψυκτικά ποτά, οι μπύρες και ο τυποποιημένος έτοιμος καφές, αν πρόκειται να καταναλωθούν αμέσως, θα προσφέρονται με σωληνίσκο αναρροφήσεως μιας χρήσεως (καλαμάκι) αποστειρωμένο και τοποθετημένο σε ιδιαίτερη κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.

 

7. Για να επιτραπεί η λειτουργία σε αναπηρικό περίπτερο ψυκτικού μηχανήματος στιγμιαίας αναμείξεως (post mix) παγωμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων χυμών ή εκχυλίσματος καφέ και τα όμοια με οξυανθρακούχο ή μη παγωμένο νερό πρέπει:

 

α. Το μηχάνημα τούτο να συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση πιστοποιητικού της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της Χώρας προελεύσεώς του, στο οποίο θα φαίνεται ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία αυτή υγειονομικές προδιαγραφές και ότι αυτός ο τύπος μηχανήματος χρησιμοποιείται στη χώρα προελεύσεως του για τον ανωτέρω σκοπό, και

 

β. Η εγκατάσταση του μηχανήματος post mix στο περίπτερο να πληρεί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ώστε τα περιεχόμενα ποτά να προστατεύονται από τις αλλοιώσεις, τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις:

 

(1). Η κεφαλή του μηχανήματος, στην οποία υπάρχουν οι βαλβίδες παροχής των ποτών, θα είναι τοποθετημένη απαραίτητα μέσα στο περίπτερο.

 

(2). Οι σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί ή το εκχύλισμα καφέ και τα όμοια θα διατηρούνται μέσα σε ανοξείδωτα δοχεία κλεισμένα αεροστεγώς.

 

(3) Τα ανωτέρω δοχεία, η φιάλη που περιέχει το διοξείδιο του άνθρακος και ο ψύκτης θα τοποθετούνται μέσα σε καλαίσθητο ερμάρι, τοποθετημένο είτε στο εσωτερικό του περιπτέρου, είτε έξω από αυτό σε επαφή με τη μία πλευρά του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου για τα ψυγεία συντηρητές παγωτών.

 

(4) Το ψυκτικό μηχάνημα θα συνδέεται απαραίτητα με το δίκτυο υδρεύσεως της πόλεως ή του οικισμού με ιδιαίτερη υδραυλική εγκατάσταση.

 

(5) Τα ποτήρια μιας χρήσεως, πλαστικά ή χάρτινα, που χρησιμοποιούνται για την προσφορά των ποτών, θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και θα είναι τοποθετημένα σε κλειστές ειδικές θήκες, ώστε να προστατεύονται από τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις.

 

(6) Για την απόρριψη των μεταχειρισμένων ποτηριών θα υπάρχει έξω από το περίπτερο κατάλληλο δοχείο επαρκούς χωρητικότητας.

 

Δεν απαιτείται το ανωτέρω (σημείο α') πιστοποιητικό της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της χώρας προελεύσεώς τους, προκειμένου για μηχανήματα post mix, τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για τον ανωτέρω σκοπό από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Τα μηχανήματα αυτά, πέρα από το ότι θα συνοδεύονται με επίσημο φωτοαντίγραφο της αποφάσεως του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, με την οποία έχει εγκριθεί η σχετική Γνωμοδότηση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, θα φέρουν μεταλλική πλάκα, στην οποία θα είναι χαραγμένος ο αριθμός της ανωτέρω Υπουργικής αποφάσεως.

 

8. Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή του αναψυκτικού σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί (concentrate) πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και να πληρούν τους όρους που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές με τα τρόφιμα Υγειονομικές Διατάξεις.

 

Για να διαπιστωθεί η πηγή προελεύσεως των ανωτέρω σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών ο πωλητής περιπτερούχος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει στα αρμόδια Κρατικά Όργανα ελέγχου, αν ζητηθούν, τα τιμολόγια πωλήσεως, που έχει εκδώσει ο προμηθευτής των ειδών τούτων.

 

9. Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων στιγμιαίας αναμείξεως (post mix), κυρίως σε ο,τι αφορά τη διατήρηση του ποτού σε χαμηλή θερμοκρασία (κάτω των +10 °C) και την Καθαριότητα των διαφόρων εξαρτημάτων τους, θα γίνεται μακροσκοπικά κατά τις ενεργούμενες από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα επιθεωρήσεις.

 

Πέρα από τον ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο, θα γίνονται δειγματοληψίες των χρησιμοποιουμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών και των άλλων, των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ειδών για εργαστηριακό έλεγχο τούτων, για να εξακριβωθούν πιθανές μολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία των καταναλωτών. Οι ανωτέρω δειγματοληψίες θα γίνονται από Υγειονομικούς Υπαλλήλους ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους.

 

Για τον χαρακτηρισμό των ανωτέρω προσφερομένων τροφίμων και ποτών, σχετικά με την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

 

10. Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες Ποινικές Κυρώσεις, είναι δυνατό με απόφαση του οικείου Νομάρχη, εκδιδομένη κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, να απαγορευθεί προσωρινά, μέχρι ένα μήνα, ή, σε περίπτωση υποτροπής, οριστικά η πώληση από κατάστημα ψιλικών ή αναπηρικό περίπτερο τυποποιημένων παγωτών ή αναψυκτικών, εμφιαλωμένων ή σε κουτί ή προσφερομένων χύμα με ψυκτικά μηχανήματα post mix, αν μεταβληθούν οι όροι, με τους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, μεταξύ των οποίων είναι και η θέση των ψυγείων μέσα στο κατάστημα ή, προκειμένου για αναπηρικό περίπτερο, έξω απ' αυτό αλλά σε επαφή με τις πλευρές του. Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική απαγόρευση της πωλήσεως των προαναφερομένων ειδών η Αστυνομική Αρχή ή η Υγειονομική Υπηρεσία, κατά περίπτωση, ανακαλεί την άδεια, που έχει χορηγήσει, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.

 

11. Οι περιπτερούχοι και οι καταστηματάρχες ψιλικών, εφόσον πωλούν τα είδη του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καθαροί και να έχουν βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας.

 

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα περίπτερα (παραπήγματα), για τα οποία έχει χορηγηθεί από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 άδεια λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων και ειδών Μονοπωλίου.

 

13. Επιτρέπεται η διάθεση τυποποιημένων - συσκευασμένων προϊόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποιίας και μπισκοτοποιίας από τα καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που η Υγειονομική Διάταξη θέτει.

 

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνεται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεως τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυσμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν Υ1Γ/139057/2007 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2204/Β/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.