Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διαδικασία εκδόσεως της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία την αίτηση του ενδιαφερομένου, για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου του, στην οποία επισυνάπτονται η προέγκριση τούτου (όπου προβλέπεται) καθώς και τα τρία (3) προβλεπόμενα σχεδιαγράμματα (κάτοψης - τομής), στα οποία θα αναγράφεται από την αδειοδοτούσα αρχή ότι: το παρόν σχεδιάγραμμα συνοδεύει το υπ' αριθμόν ______ έγγραφο μας (διαβιβαστικό).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν Υ1Γ/ΓΠ/94643/2007 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1384/Β/2007).

 

2. Η Υγειονομική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας δέκα το πολύ ημερών, αφότου θα παραλάβει την ανωτέρω αίτηση, πρέπει να αναθέσει στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, στα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα την άσκηση του απαραίτητου υγειονομικού ελέγχου των χώρων και της συγκροτήσεως της νεοϊδρυόμενης επιχειρήσεως, για να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις, που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων Υγειονομικών Διατάξεων.

 

Προκειμένου για καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος, που ιδρύονται εκτός της έδρας της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο ανωτέρω έλεγχος μπορεί να ενεργηθεί σε προθεσμία μεγαλύτερη των δέκα ημερών, όχι όμως πέραν του εικοσαημέρου, αφότου θα φθάσει η σχετική αίτηση στην Υγειονομική Υπηρεσία, αναλόγως των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας αυτής για την κίνηση των αρμόδιων υπαλλήλων της.

 

Κατά τον ανωτέρω υγειονομικό έλεγχο οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι δυνατό να λαμβάνουν κατά προσέγγιση, το πολύ μέχρι 5%, τους αναφερόμενους στις σχετικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων, Διαταγμάτων κ.λ.π. αριθμούς, που εκφράζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά περίπτωση ύψη ή άλλες διαστάσεις, εμβαδά και αποστάσεις, καθώς και τον αριθμό των κατοίκων ή των πελατών.

 

3. Μετά την άσκηση του απαραίτητου υγειονομικού ελέγχου του νεοϊδρυόμενου καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία επιστρέφει στην Αστυνομική Αρχή την αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα δύο αντίτυπα των σχεδιαγραμμάτων υπογραμμένα και θεωρημένα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, αν το κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο κριθεί κατάλληλο για την απόκτηση της ζητούμενης άδειας, ή και τα τρία αντίτυπα των σχεδιαγραμμάτων ανυπόγραφα και αθεώρητα, αν αυτό κριθεί ακατάλληλο. Στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Υγειονομικής Υπηρεσίας, πλην των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων, επισυνάπτεται και η γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (σε ένα αντίτυπο, αν είναι θετική, ή σε δύο αντίτυπα αν είναι αρνητική) άλλως, αν ο Νόμος δεν προβλέπει τη συγκρότηση τέτοιων Επιτροπών, η Υγειονομική Υπηρεσία με το εν λόγω έγγραφό της γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα ή μη των χώρων, της συγκροτήσεως και του εξοπλισμού της νεοϊδρυόμενης επιχειρήσεως.

 

4. Αν κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονομικού ενδιαφέροντος παρουσιάζει μικροελλείψεις, οι οποίες είναι δυνατό να συμπληρωθούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, να ορίσει εύλογη προθεσμία, το πολύ δέκα ημερών, για τη συμπλήρωση των ελλείψεων και μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής να επαναλάβει τον υγειονομικό έλεγχο, ενεργώντας περαιτέρω σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

5. Αν κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονομικού ενδιαφέροντος κριθεί ακατάλληλο, γιατί δεν πληρεί ουσιώδεις υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις, καθοριζόμενους από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας και των εκάστοτε ισχυουσών άλλων σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων ή γενικά της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, στη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει της Υγειονομικής Υπηρεσίας θα αναφέρονται σαφώς και λεπτομερώς οι διαπιστώσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών Οργάνων, που ενήργησαν τον υγειονομικό έλεγχο, στις οποίες στηρίχθηκε η ανωτέρω γνωμοδότηση. Αν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις, οι οποίες είναι δυνατό να συμπληρωθούν, στη γνωμοδότηση αυτή θα καταχωρούνται και οι αναγκαίες συμπληρώσεις ή βελτιώσεις, που πρέπει να γίνουν για να χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια.

 

Η ανωτέρω αρνητική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής ή της Υγειονομικής Υπηρεσίας συντάσσεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία τα δύο αντίτυπα διαβιβάζονται στην Αστυνομική Αρχή, μαζί με την άλλη αλληλογραφία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Η Αστυνομική Αρχή επιδίδει κατά τη νομική διαδικασία, στον ενδιαφερόμενο το ένα αντίτυπο της γνωμοδοτήσεως για ενημέρωσή του.

 

6. Αν ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει τις ελλείψεις, τις οποίες διαπίστωσαν τα αρμόδια υπηρεσιακά Όργανα, που ενήργησαν τον ανωτέρω υγειονομικό έλεγχο, ζητεί με νέα αίτησή του προς την Αστυνομική Αρχή την επανεξέταση των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως του, για την οποία ακολουθείται η πιο πάνω περιγραφόμενη διαδικασία.

 

7. Κατά της αρνητικής γνωμοδοτήσεως της Υγειονομικής Επιτροπής εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα, εντός προθεσμίας 20 ημερών αφότου παρέλαβε τη γνωμοδότηση αυτή, να προσφύγει, μέσω της οικείας Αστυνομικής Αρχής, στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή, αν ο Νόμος δεν προβλέπει τη συγκρότηση τέτοιων Επιτροπών, στον Νομάρχη ζητώντας την επανεξέταση των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του.

 

Κατά τον επανέλεγχο των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κατόπιν της προαναφερόμενης προσφυγής του ενδιαφερόμενου, η αρμόδια Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα της Υγειονομικής Υπηρεσίας εξετάζουν αν πράγματι αυτές παρουσιάζουν τις ελλείψεις εξαιτίας των οποίων το κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο κρίθηκε πρωτοβάθμια ως ακατάλληλο, και γενικά αν πληρούν τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζει η σχετική υγειονομική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται χωρίς παρεκκλίσεις και κατά τον ανωτέρω επανέλεγχο.

 

8. Η Αστυνομική Αρχή δεσμεύεται από την καταφατική γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και οφείλει να χορηγήσει τη ζητούμενη άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας, εκτός αν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από άλλες, πλην των Υγειονομικών Διατάξεων, διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Αστυνομικών Διατάξεων κ.λ.π.

 

Επίσης η Αστυνομική Αρχή οφείλει να μη χορηγήσει τη ζητούμενη άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, αν έχει εκδοθεί αρμοδίως αρνητική γνωμοδότηση.

 

9. Η οικεία Αστυνομική Αρχή κοινοποιεί την κατά την ανωτέρω χορηγούμενη άδεια στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία για ενημέρωση του τηρούμενου ιδιαίτερου για την κάθε περίπτωση φακέλλου. Ο φάκελλος αυτός θα περιέχει, πλην της ανωτέρω άδειας, και το ένα από τα τρία αντίτυπα του σχεδιαγράμματος του καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υπογραμμένο και θεωρημένο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, αντίγραφο της σχετικής γνωμοδοτήσεως της Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την έκδοση της ανωτέρω άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.