Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Δικαιολογητικά - Σχεδιαγράμματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την απόκτηση της άδειας του προηγούμενου εδαφίου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην οικεία Αστυνομική Αρχή σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα σχεδιαγράμματα κατόψεως των χώρων του καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, το προβλεπόμενο από τον Νόμο παράβολο και οι τυχόν απαιτούμενες, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαιώσεις ή δηλώσεις, που ορίζουν τα άρθρα 15 παράγραφοι 1, 3, 5, 7 και 9, 21 παράγραφος 3, 37 παράγραφος 4)α (1), 38 παράγραφος 3)α (1), 39 παράγραφος 4)α (1), 41, 51 παράγραφος 2)γ κ.α. της παρούσας ή άλλες Υγειονομικές Διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που θα ζητήσει η Αστυνομική Αρχή, ως αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής άλλων Νομοθεσιών (στοιχεία νομιμότητας κτιρίου, απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, κ.α.).

 

Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει εγγράφως ή προφορικώς τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία, να δώσει διευκρινήσεις ή να προβεί σε συμπληρώσεις κ.λ.π. των δικαιολογητικών του, σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών άρθρων της παρούσας.

 

Ειδικά για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα, υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση προς την αρμόδια Αρχή, και τ' ακόλουθα μόνο δικαιολογητικά:

 

α) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων, εις τριπλούν, θεωρημένα από την Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΕΠ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, η οποία παρέχεται μετά από έλεγχο, από τον οποίο προκύπτει ότι το πλοίο ή το πλωτό ναυπήγημα μπορεί να λειτουργήσει σαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ότι πληρεί όλα τα μέτρα ασφάλειας, πυρασφάλειας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος κ.λ.π. σύμφωνα με την νομοθεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

γ) Άδεια χρήσης θαλάσσιου Χώρου.

 

δ) Το προβλεπόμενο παράβολο.

 

ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' και,

 

στ) Βιβλιάριο υγείας

 

Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε θαλασσοπλοούντα πλοία υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση προς την αρμοδία Λιμενική Αρχή, και τ' ακόλουθα μόνο δικαιολογητικά:

 

α) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των Χώρων, εις τριπλούν, θεωρημένα από τη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Επιβατικού (ΠΑ Ε/Γ), πλοία ανάλογα.

 

γ) Το προβλεπόμενο παράβολο, και

 

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

 

Ειδικά για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τραίνα, κ.λ.π.) μόνιμα σταθμευμένα ή σταθερής τροχιάς, απαιτείται άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 

Μαζί με την αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Α. Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης δικαιολογητικά με την επιφύλαξη των παρακάτω.

 

Β. Για την καταλληλότητα του μετασκευασμένου μεταφορικού μέσου θα προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ κ.λ.π.) στην αδειοδοτούσα αρχή η οποία ισχύει και στην περίπτωση μετακίνησης του μέσου σε άλλο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι παράγραφοι 13 του άρθρου 37, 14 του άρθρου 38 και 18 του άρθρου 39 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των μετασκευασμένων μεταφορικών μέσων.

 

Γ. Για τον χώρο στάθμευσης των μετασκευασμένων μεταφορικών μέσων έγκριση της αρμόδιας αρχής αναφορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε εφαρμογή των εκάστοτε κείμενων Διατάξεων.

 

Δ. Η εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού θα γίνεται σε κοινόχρηστα Αποχωρητήρια εάν αυτά υπάρχουν ή σε άλλα που έχουν κατασκευαστεί από τον υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 25 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης.

 

Ε. Για την ύδρευση, την διαχείριση λυμάτων, απορριμμάτων και την αντιμετώπιση οχλήσεων (οσμών, θορύβου κ.λ.π.) θα εφαρμόζονται οι διατάξεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της υπ' αριθμόν Υ1Β/5628/1994 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 760/Β/1994), με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της υπ' αριθμόν 87539/2006 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 1086/Β/2006), με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της υπ' αριθμόν [Α] 10551/2007 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 246/Β/2007).

 

2. Τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή υπό κλίμακα 1:50 σε τρία αντίτυπα, θα απεικονίζονται δε σ' αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι της επιχειρήσεως και θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) και ο προορισμός του κάθε χώρου. Ακόμη θα αποτυπώνονται και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισμάτων καταστήματος των άρθρων 37, 38, 39 και 41 της παρούσας.

 

Ειδικά, προκειμένου για Super Market και μικτά καταστήματα τροφίμων, στα σχεδιαγράμματα θα σημειώνονται και οι νοητά χωρισμένοι χώροι, που προορίζονται για την εγκατάσταση του κάθε τμήματος τούτων, για δε τα παντοπωλεία και τις Αποθήκες τροφίμων χονδρικού εμπορίου θα σημειώνονται οι νοητά καθορισμένοι χώροι τοποθετήσεως ειδών καθαρισμού, αποσμητικών χώρων, εντομοκτόνων και άλλων ειδών άσχετων με τα τρόφιμα, επιτρεπόμενων να πωλούνται στα καταστήματα αυτά σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρούσας.

 

Προκειμένου για μικρά καταστήματα και εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των 5.000 κατοίκων, μπορεί να γίνουν δεκτά σχεδιαγράμματα συνταγμένα από κατάλληλο και έμπειρο πρόσωπο, εφόσον έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και θα ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.

 

Γενικά, σχεδιαγράμματα που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο ως απαράδεκτα.

 

3. Αν κατά την επιθεώρηση καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος διαπιστωθεί αρμοδίως η συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων, που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων, τα τρία αντίτυπα των ανωτέρω σχεδιαγραμμάτων υπογράφονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά Όργανα, τα οποία ενήργησαν τον υγειονομικό έλεγχο, και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας, και ακολούθως το μεν ένα αντίτυπο παραμένει στον οικείο φάκελλο της Υγειονομικής Υπηρεσίας, τα δε άλλα δύο επιστρέφονται στην οικεία Αστυνομική Αρχή, η οποία παραδίδει το ένα αντίτυπο στον ενδιαφερόμενο για να το διατηρήσει μαζί με την άδεια λειτουργίας εντός υαλόφρακτου πλαισίου, αναρτημένο σε κατάλληλη θέση του χώρου των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του, και κρατάει το άλλο αντίτυπο στο αρχείο της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.