Νόμος 2240/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εκπροσώπηση Περιφερειακής Διοίκησης στο νομό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. (1) Οι υφιστάμενες δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες κάθε νομού και νομαρχίας, που δεν περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και η υπηρεσία του επόμενου εδαφίου συγκροτούν την Περιφερειακή Διοίκηση του νομού ή της νομαρχίας, η οποία μαζί με την υπηρεσία του επόμενου εδαφίου αποτελεί μονάδα της ενιαίας υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας. Για την επικουρία του Περιφερειακού Διευθυντή της παραγράφου 2 στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου αυτού και λοιπών καθηκόντων του συνιστάται σε κάθε νομό ή νομαρχία υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(2) Για την άμεση έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) από το σύνολο των οργανικών θέσεων των Διευθύνσεων Εσωτερικών των Νομαρχιών μεταφέρονται στις 13 Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Διοικήσεις των νομών και των νομαρχιών θέσεις τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, όπως αυτές ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω:

 

 

Τακτικό Προσωπικό

Με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού

428

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών

192

3

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

38

1

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

30

2

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

56

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγων

11

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών

271

2

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

245

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων - Στενογράφων

67

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (οδηγών)

101

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργοδηγών (προσωρινός)

161

2

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού

67

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας

134

 

 

(3) Η κατανομή των θέσεων αυτών σε κάθε Περιφέρεια και Περιφερειακή Διοίκηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

(4) Τις θέσεις των τεχνικών κλάδων καταλαμβάνουν αυτοδίκαια οι υπάλληλοι των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των Διευθύνσεων Εσωτερικών, τα οποία λειτουργούν εφεξής ως οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 924/1976, όπως ισχύει. Στις λοιπές θέσεις, πλην τεχνικών, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπάλληλοι από τις Διευθύνσεις Εσωτερικών και Νομαρχιών, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να μεταταγούν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής μπορεί με απόφασή του να αποσπά στο γραφείο του μέχρι τρεις (3) υπαλλήλους των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ανήκουν σε αυτόν ή εποπτεύονται από αυτόν κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και χωρίς χρονικό περιορισμό της απόσπασης. Η απόσπαση αίρεται είκοσι (20) ημέρες μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Περιφερειακού Διευθυντή ο οποίος εξέδωσε την απόφαση, εκτός αν ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής εκδώσει νέα απόφαση για τη συνέχιση της απόσπασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

2. Συνιστάται σε κάθε νομό και νομαρχία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος φέρει τον τίτλο Περιφερειακός Διευθυντής και διορίζεται, μετατίθεται και παύεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής προΐσταται των πολιτικών κρατικών υπηρεσιών του νομού ή της νομαρχίας, οι οποίες ασκούν τις κρατικές αρμοδιότητες που δεν περιέρχονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 2218/1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

3. Περιφερειακοί Διευθυντές διορίζονται πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει ανώτατοι ή ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα λειτουργίας της κρατικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης ή διατελέσαντες αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού και λήψεως πλήρων αποδοχών.

 

Κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι εν ενεργεία που διορίζονται Περιφερειακοί Διευθυντές μπορούν να επιλέγουν ή τις αποδοχές της οργανικής της θέσης ή τις αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται.

 

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές για τα θέματα, που αναφέρονται στην προσωπική τους κατάσταση, υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και για τα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων τους στους καθ' ύλην αρμόδιους υπουργούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996).

 

4. Τον Περιφερειακό Διευθυντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο προϊστάμενος δημόσιας υπηρεσίας του νομού, που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας. Αν δεν οριστεί αναπληρωτής του Διευθυντή, καθώς και όταν η θέση του είναι κενή, αναπληρώνεται από τον ανώτερο και μεταξύ ισόβαθμων τον αρχαιότερο προϊστάμενος δημόσιας υπηρεσίας της έδρας της νομαρχίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996).

 

5. Ο Περιφερειακός Διευθυντής λαμβάνει το 80% του συνόλου των αποδοχών και επιδομάτων, καθώς και των εξόδων παράστασης και κίνησης των υπαλλήλων ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994, εφαρμόζονται και για τους Περιφερειακούς Διευθυντές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996).

 

6. Ο Περιφερειακός Διευθυντής έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

 

α. Ασκεί τις αρμοδιότητες των νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών που δεν περιέρχονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατά το άρθρο 3 του νόμου 2218/1994, καθώς και την εποπτεία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

β. Ασκεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

 

Όλες οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αποστέλλονται στον Περιφερειακό Διευθυντή, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή τους, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο Περιφερειακός Διευθυντής παραπέμπει, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη τους στην επιτροπή του άρθρου 18, με τη σύνθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 2218/1994, τις πράξεις που θεωρεί αιτιολογημένα ότι δεν είναι νόμιμες.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του νόμου 2218/1994 εφαρμόζονται και στις αποφάσεις της επιτροπής που εκδίδονται ύστερα από παραπομπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995).

 

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 52 του νόμου 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι αρμοδιότητες των Υπουργών σε θέματα των υπηρεσιών, που σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 εξαιρούνται από την κατάργηση, οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβασθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στους νομάρχες, ανήκουν στον Περιφερειακό Διευθυντή και θεωρούνται ότι έχουν μεταβιβασθεί αυτοδικαίως στα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών αυτών, πλην εκείνων των οποίων την άσκηση αναλαμβάνει ο ίδιος με απόφασή του.}

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) εφαρμόζονται και για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή.

 

9. Ο Περιφερειακός Διευθυντής δεν ασκεί εποπτεία ή έλεγχο στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

10. Αντικείμενα γενικότερης σημασίας ή που ανάγονται σε θέματα συν-αρμοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Δημόσιας Τάξης και που απαιτούν έγκριση νομαρχιακού επιπέδου δύναται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, να περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας και επί μέρους λειτουργικές διαδικασίες των ανωτέρω αρμοδιοτήτων να προσδιορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.