Νόμος 2954/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 68 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Τυχόν πλαστά χαρτονομίσματα, τα οποία διαπιστώνονται κατά την κατάθεση των εισπράξεων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών στην Τράπεζα Ελλάδος, ή τις Εμπορικές Τράπεζες, αναπληρώνονται από το Δημόσιο, με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου, ύστερα από έρευνα και θετική εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή.

 

Οι υφιστάμενες συμβάσεις με ιδιώτες, για τη μεταφορά των χρημάτων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.}

 

2. Στην παράγραφο 5 του πέμπτου άρθρου του νόμου 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α/1994), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό οφειλετών χρεών υπέρ των ειδικών δημοσίων υπηρεσιών, των ειδικών ταμείων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων, η είσπραξη των οποίων έχει ανατεθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών να αντιμετωπίζεται όπως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο σε ανάλογες περιπτώσεις.}

 

3. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, για αγορά ή κατασκευή ή ανακατασκευή ή επισκευή ή βελτίωση κύριας κατοικίας, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει καταπέσει και έχει πληρωθεί από το Δημόσιο προς το πιστωτικό ίδρυμα και ο δανειοδοτηθείς δεν έχει, διαπιστωμένα, την οικονομική δυνατότητα για την εξόφληση των υποχρεώσεών του στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ρυθμίζονται ως εξής:

 

α) Εάν ο δανειοδοτηθείς έχει υποστεί ανήκε στο βλάβη υγείας, σε ποσοστό πάνω από 90%, μετά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, που τον έχει καταστήσει ανίκανο για εργασία, διαγράφεται το σύνολο των οφειλών του, παύει κάθε δίωξη εναντίον του και αίρονται οι σχετικές υποθήκες.

 

β) Εάν ο δανειοδοτηθείς έχει υποστεί βλάβη υγείας, σε ποσοστό από 67% έως 90%, μετά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, διαγράφονται οι τόκοι και τυχόν προσαυξήσεις και καταβάλλεται το 50% του οφειλόμενου κεφαλαίου σε δέκα (10) ισόποσες ετήσιες δόσεις.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου και ιδίως η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας και της οικονομικής αδυναμίας του δανειοδοτηθέντος, καθώς και ο αρμόδιος φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος.

 

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

5. Παρατείνεται μέχρι 31-12-2003 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους άνω του ποσού των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (54.520) δραχμών ή το ισόποσο των εκατόν εξήντα (160) ευρώ, κατά τη βασική οφειλή και συνολικά κατά οφειλέτη που παραγράφονται την 31-12-2001 και εντός των ετών 2002, 2003.

 

Η παράταση δεν ισχύει για τα χρέη προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χορηγείται για τη ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή. Στην απόφαση της διευκόλυνσης αναγράφονται και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στην κάθε δόση της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία καταβολής της, η δε διαφορά που μπορεί να υπάρχει του υπολογισθέντος ποσού της προσαύξησης μειώνει ή αυξάνει ανάλογα το ποσό της τελευταίας δόσης.

 

Ειδικά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αναγράφεται μόνον ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ληξιπρόθεσμης βασικής οφειλής, ενώ η διαμόρφωση αυτών με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Δεν επιτρέπεται χορήγηση στον ίδιο υπόχρεο και για την ίδια οφειλή περισσοτέρων των δύο διευκολύνσεων.

 

Δεύτερη διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την τυχόν κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου απώλεια του ευεργετήματος της πρώτης. Επανεξέταση άπαξ, από την αρμόδια Επιτροπή της χορηγηθείσης πρώτης ή δεύτερης διευκόλυνσης, λόγω μεταβολής των οικονομικών δεδομένων, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση γ' του παρόντος νόμου.}

 

7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 99/Α/1994) μετά τις λέξεις του παρόντος προστίθεται η φράση καθώς και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Δικαστικός συμβιβασμός κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 4600/1966 (ΦΕΚ 242/Α/1966) και του άρθρου 71 του νόμου 2238/1994 μπορεί να ενεργείται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και σε κάθε στάση της δίκης.}

 

9. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 2915/2001 (ΦΕΚ 109/Α/2001) αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), όπως τούτο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/1992).

 

10. Για τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις της Ανώνυμης Εταιρίας Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και άλλες κυρώσεις του προεδρικού διατάγματος 186/1992 μέχρι 31-12-2001, εφόσον οι παρατυπίες δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα.

 

11. Το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) αντικαθίσταται από 01-01-2001 ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/1998), οι πρόσθετες μηνιαίες αμοιβές ή απολαβές των λειτουργών, υπαλλήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από συμμετοχή τους σε μόνιμα ή ευκαιριακά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αυτών (συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας) δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

 

Η ως άνω διάταξη δεν ισχύει προκειμένου για μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μερικής απασχόλησης.}

 

12. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ του νόμου [Ν] 2470/1997.

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Η μισθοδοσία των μετατασσόμενων υπαλλήλων, σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 του παρόντος, εξακολουθεί να εκκαθαρίζεται και να καταβάλλεται μέχρι 31-12-2001 σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, από τα Υπουργεία στα οποία οι εν λόγω υπάλληλοι ανήκουν μέχρι τώρα οργανικά και στους προϋπολογισμούς των οποίων έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2001.

 

Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των οικείων Υπουργείων βεβαιώνουν την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.}

 

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974), το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996), η παράγραφος 2 του άρθρου 216 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που προβλέπει την παράταση εκτέλεσης προϋπολογισμού του λήξαντος οικονομικού έτους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κάθε άλλης δημόσιας υπηρεσίας μη οργανωμένης σε ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που λειτουργεί αποκεντρωμένα υπό ίδια διοίκηση, καταργούνται.

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι συμψηφιστικές εγγραφές εμφάνισης εσόδων και εξόδων των προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διενεργούνται μέχρι 4 μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.}

 

16. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών.}

 

17. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται οι περιπτώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των υπαλλήλων που επιλέγονται γι αυτά, ως και οι περιπτώσεις της απαλλαγής τούτων (μερικά ή εξ ολοκλήρου) από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται επίσης οι περιπτώσεις που λαμβάνεται υπόψη στις υπηρεσιακές τους μεταβολές η επιτυχής περάτωση της παρακολούθησης ορισμένων προγραμμάτων.}

 

18. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών από απόψεως νομικής καθοδήγησης και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου ενώπιον των Δικαστηρίων όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή το προσωπικό που υπηρετεί σ' αυτά δεν επαρκεί αριθμητικά για την κάλυψη των αναγκών αυτών, μπορούν να προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθ' υπόθεση ή με σύμβαση έμμισθης εντολής ορισμένου χρόνου δικηγόροι που έχουν τριετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία.

 

19. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 126Α του νόμου [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 73/Α/1918) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Επί κατασχέσεως πλωτών μεταφορικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μεταγωγικά μέσα αντικειμένων λαθρεμπορίας, ναρκωτικών ουσιών, όπλων και εκρηκτικών, λοιπών απαγορευμένων από εθνικές ή διεθνείς διατάξεις ειδών ή λαθρομεταναστών, ο χρόνος εκποίησής τους προσδιορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την κατάσχεσή τους.}

 

20. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 827/1978 (ΦΕΚ 194/Α/1978), όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997), αντικαθίστανται και προστίθενται στην παράγραφο αυτή περιπτώσεις δ' έως στ', ως εξής:

 

{β. Να εφοδιάζει αφορολόγητα και αδασμολόγητα είδη σε πλοία, αεροσκάφη, πρεσβείες και λοιπά δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα και να πραγματοποιεί εξαγωγές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

γ. Να ιδρύει καταστήματα πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών στην αλλοδαπή, καθώς και σε μέσα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών.

 

δ. Να αναπτύσσει δραστηριότητες πώλησης φορολογημένων ειδών και στους ελεύθερους χώρους των διεθνών αερολιμένων, των χερσαίων μεθοριακών σταθμών και των λιμένων της χώρας.

 

ε. Να είναι διαχειριστής των ατελώς παραλαμβανόμενων ειδών από τα πρόσωπα που υπηρετούν στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου και στους λοιπούς αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.

 

στ. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, οι οποίες μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών.}

 

21. Στις δίκες για λαθρεμπορία το Δημόσιο, ως πολιτικώς ενάγων,μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής ή τον οριζόμενο από τον αυτόν υπάλληλο, εφόσον οι εισπραττόμενοι στο σύνολό τους από τα Τελωνεία δασμοί, φόροι και οι λοιπές χρηματικές επιβαρύνσεις που διέφυγαν δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

 

22. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 2710006600 και 2710006700 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών μετασχηματιστών.}

 

23. α. Οι υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τελωνειακών, που καλύπτουν τις θέσεις του άρθρου 30 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997), τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται μόνο σε αντίστοιχες θέσεις. Στους υπαλλήλους αυτούς ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με την εξειδίκευσή τους στο γνωστικό αντικείμενο. Για τους υπαλλήλους αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 127/1989 (ΦΕΚ 60/Α/1989).

 

β. Στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 216/1998 (ΦΕΚ 172/Α/1998) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Μεταθέσεις - Αποσπάσεις υπαλλήλων άρθρου 30 του νόμου 2523/1997.

 

Οι υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τελωνειακών που καλύπτουν τις θέσεις του άρθρου 30 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) μετατίθενται ή αποσπώνται μόνο σε αντίστοιχες θέσεις.}

 

24. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 200/1993 (ΦΕΚ 75/Α/1993), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995), όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).}

 

25. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1587/1950 (ΦΕΚ 294/Α/1950) δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων ή εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά, από επαχθή ή χαριστική αιτία, στις οποίες το πρόσωπο που θα μεταβιβάζει επικαλείται την απόκτησή τους με χρησικτησία, για τα ακίνητα τα οποία:

 

i) Βρίσκονται σε περιοχές δήμων ή κοινοτήτων με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 1991.

ii) Το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν είναι μέσα σε ζώνη ακτίνας 500 m από το χειμέριο κύμα και

iii) Η αγοραία αξία κάθε στρέμματος τους, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτή και εξυπηρετούν αποκλειστικά τον προορισμό τους δεν υπερβαίνει το ποσό (των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών), κατά το χρόνο κατάρτισης της οικείας συμβολαιογραφικής πράξης. Ειδικώς, όταν πρόκειται για οικοδομημένο ή μη οικοδομημένο ακίνητο το οποίο βρίσκεται μέσα στο σχέδιο ή μέσα στη ζώνη του σχεδίου οικισμού που υπήρχε πριν από το 1923, η αξία του γηπέδου, κατά τον ίδιο χρόνο, δεν υπερβαίνει το ποσό των (δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών), για κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειάς του.

 

β. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου α' εφαρμόζονται σε περιπτώσεις επίκλησης χρησικτησίας, ως τρόπου κτήσης της κυριότητας ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, από το πρόσωπο που τα μεταβιβάζει με επαχθή ή χαριστική αιτία, κατά την κατάρτιση των οικείων, οριστικών, συμβολαιογραφικών πράξεων μέσα σε χρονική περίοδο δύο ετών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 09-03-2001.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.