Νόμος 2910/01 - Άρθρο 77

Άρθρο 77


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/A/1994), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/A/1995) και της παραγράφου 18 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/A/1999), προσωποπαγείς θέσεις, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται.

 

Οι υπάλληλοι που κατέχουν τις θέσεις αυτές μετατάσσονται αυτοδικαίως με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θεωρήθηκαν αρχικώς αποσπασμένοι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, σε κενή οργανική θέση και στον αντίστοιχο κλάδο και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ή αντίστοιχος κλάδος, σε προσωποπαγή θέση ή και σε προσωρινό κλάδο, που συνιστάται αυτοδίκαια, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Διοικητικές πράξεις άρσεως της αποσπάσεως των ανωτέρω ή της διαπίστωσης της αποσπάσεως δεν λαμβάνονται υπόψη και οι υπάλληλοι μετατάσσονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην οποία θεωρήθηκαν αρχικώς αποσπασμένοι.

 

Αποσπάσεις των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/A/1997), ή για λόγους συνυπηρέτησης συζύγων ή για λόγους υγείας, διατηρούνται σε ισχύ, χωρίς να θίγεται η κατά τα ανωτέρω μετάταξή τους.

 

Για την αυτοδίκαιη μετάταξη των ανωτέρω εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 9 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, η παράγραφος 6 του άρθρου 83 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2512/1997 (ΦΕΚ 38/A/1997) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/A/1999) και οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 22 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/A/1999).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται όσοι εκ των ανωτέρω έχουν κριθεί και κατέχουν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θέση προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, οι οποίοι διατηρούν την προσωποπαγή θέση που κατέχουν στο Υπουργείο που υπηρετούν.

 

Η μισθοδοσία των μετατασσόμενων υπαλλήλων, σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 του παρόντος, εξακολουθεί να εκκαθαρίζεται και να καταβάλλεται μέχρι 31-12-2001 σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, από τα Υπουργεία στα οποία οι εν λόγω υπάλληλοι ανήκουν μέχρι τώρα οργανικά και στους προϋπολογισμούς των οποίων έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2001.

 

Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των οικείων Υπουργείων βεβαιώνουν την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 11 του νόμου 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001).

 

2. Στο άρθρου 104 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/A/1996) προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής:

 

{6. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συνιστάται αυτοδίκαια, στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί με τον Οργανισμό της παραγράφου 1 καμία θέση Γενικού Διευθυντή, μία θέση με το βαθμό αυτόν. Για την προαγωγή στη θέση αυτή κρίνονται όλοι οι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων, για προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή, του Υπαλληλικού Κώδικα. Με τον Οργανισμό της παραγράφου 1 είναι δυνατόν να περιορίζονται οι κλάδοι του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον συστήνονται και άλλες θέσεις Γενικών Διευθυντών.}

 

3. Όσοι από τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έχουν ορισθεί υπόλογοι και διαχειριστές έργων και μελετών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, διατηρούν την ιδιότητα του υπολόγου έως την 31-12-2004, εκτός εάν αντικατασταθούν νωρίτερα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.