Νόμος 3891/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Παρακολούθηση υλοποίησης αναδιοργάνωσης σιδηροδρόμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διυπουργική Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών που προβλέπεται από το νόμο 3429/2005 εγκρίνει τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και επενδυτικά σχέδια των εταιριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου, παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης τους, παρέχει οδηγίες και κατευθύνει τις εμπλεκόμενες εταιρίες σε όλα τα σχετικά ζητήματα, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω εταιρίες υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 3429/2005, με την επιφύλαξη πάντως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

2. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Διυπουργική Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνει επιχειρησιακό σχέδιο για το σιδηροδρομικό τομέα, σύμφωνα με το κατά το άρθρο πρώτο του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) μνημόνιο συνεννόησης, όπως μπορεί να τροποποιείται ή επικαιροποιείται.

 

3. Από 01-01-2011, ζητήματα συνδεόμενα με τιμολόγηση ή και δρομολόγια εξαιρούνται από οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης σε σχέση με την κατά το νόμο 3429/2005 υποβολή από την Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία επιχειρησιακού σχεδίου στη Διυπουργική Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η παράγραφος 1 παύει να εφαρμόζεται στην Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία μόλις η τελευταία παύσει να υπόκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005.

 

4. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου της, όπως έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 καταρτίζει τριμηνιαίους απολογισμούς μέχρι την 20η ημέρα από τη συμπλήρωση του τριμήνου. Κάθε τριμηνιαίος απολογισμός ελέγχεται και βεβαιώνεται από Ορκωτό Ελεγκτή / Λογιστή. Οι τριμηνιαίοι απολογισμοί μαζί με την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή / Λογιστή υποβάλλονται μέσα σε τρεις ημέρες από την κατάρτιση τους στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κοινοποιούνται προς την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών

 

Αν κατά την ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή / Λογιστή ο τριμηνιαίος απολογισμός εμφανίσει απόκλιση από τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο μεγαλύτερη του 10% αναγόμενου σε ετήσια βάση, η διοίκηση της εταιρίας υποχρεούται να προβεί άμεσα στην κατάρτιση αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου που υποβάλλεται προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

Το αναμορφωμένο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, λειτουργικά και χρηματοοικονομικά μέτρα για την επαναφορά της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας μέσα στις προβλέψεις του αρχικού επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.