Νόμος 3920/11 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διαγραφή χρεών - Επενδυτικά προγράμματα - Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - Λοιπά ευεργετήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα χρέη των εταιρειών που συγχωνεύονται, έναντι του Δημοσίου, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία θα περιέλθουν στις Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία και Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία μετά τη συντέλεση της συγχώνευσης, καθώς και τα χρέη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών έναντι του Δημοσίου και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, διαγράφονται από τις οικονομικές καταστάσεις τους και μεταφέρονται ως έχουν στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Μετά τη συντέλεση της συγχώνευσης, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, αναλαμβάνει το υπόλοιπο του υφιστάμενου οφειλόμενου τραπεζικού δανεισμού (κεφάλαιο και τοκοχρεολύσιο) των εταιρειών που συγχωνεύονται και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

α) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από το λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση για την κάλυψη διαφόρων υποχρεώσεών του μέχρι να καταστεί εφικτή η δανειοδότηση του Οργανισμού με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συμψηφίζονται με τις έναντι του Δημοσίου απαιτήσεις των εταιρειών του ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών που δημιουργήθηκαν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 2669/1998 και των άρθρων 20 και 25 του νόμου 2072/1992 μέχρι 31-12-2010. Το απομένον υπόλοιπο ποσό των μέχρι 31-12-2010 απαιτήσεων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών από το Δημόσιο διαγράφεται από τις οικονομικές καταστάσεις και καθίσταται εκ μέρους των εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μη απαιτητό.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

γ) Η ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή των χρεών των εταιριών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται, από τη δημοσίευση του νόμου 3920/2011, από κάθε φόρο, τέλος ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της ωφέλειας σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του φορολογείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικά, σε περίπτωση συμψηφισμού των συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών των εταιριών του ομίλου ΟΑΣΑ που έχουν προκύψει μέχρι το χρόνο της συγχώνευσης με το αφορολόγητο αποθεματικό της παραγράφου αυτής, δεν έχουν εφαρμογή, από τη δημοσίευση του νόμου 3920/2011, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Τα επενδυτικά προγράμματα του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών εγκρίνονται μετά από εισήγηση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η οποία καθορίζει και τον τρόπο της χρηματοδότησης τους.

 

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία και Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποίηση χρεών των φορέων που απορροφούνται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το χρονικό διάστημα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.