Νόμος 3920/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Οργάνωση παροχής συγκοινωνιακού έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα μέσα (επίγεια και υπόγεια) μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ανήκουν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

2. (α) Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών με μέσα μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλεϊ, αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι - τραμ - μετρό) διενεργείται από τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΕΠΣΕ).

 

Εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου είναι η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΥ) και η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑΣΥ), καθώς και όλοι οι πάροχοι δημόσιας συγκοινωνίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο και τα Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που θα παρέχει στο μέλλον έργο δημόσιων συγκοινωνιών

 

(β) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και τις θυγατρικές του εταιρείες. Η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία (εφεξής ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία) και γενικώς οι πάροχοι σιδηροδρομικού έργου συνεργάζονται με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ως προς το σχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του από τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επίσης στις εταιρείες υποδομής και εκμετάλλευσης του λοιπού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

 

(γ) Οι εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν σκοπούς κοινής ωφέλειας, λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, συντονίζονται και ελέγχονται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και διέπονται από τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Η επωνυμία και κάθε διακριτικό στοιχείο των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ως εταιρική επωνυμία, σήμα ή διακριτικός τίτλος οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

3. Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών συμβάλλεται με τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

 

4. Συνίσταται Μικτή Επιτροπή με την ονομασία Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης των Αστικών Συγκοινωνιών των Αθηνών (Όμιλος Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών).

 

α. Στην Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν:

 

1. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Μικτής Επιτροπής.

2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ ΑΕ.

3. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

4. Ένας υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών (Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών) ή ο/η αναπληρωτής του.

5. Ένας Υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών (Διευθυντής) ή ο/η αναπληρωτής του.

6. Ένας Υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διευθυντής) ή ο/η αναπληρωτής του.

 

β. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να αναπληρώνονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β του άρθρου 35 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

5. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και καθορίζει τα θέματα προς συζήτηση. Ο Πρόεδρος δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

6. Η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με συμφωνία όλων των παρισταμένων μελών της άλλως με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτών.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής είναι διπλή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

7. Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται. Η διευκρίνιση των πηγών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της Επιτροπής θα επιτευχθεί σε ερμηνευτική εγκύκλιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

8. Η Επιτροπή είναι αρμόδια στη βάση των προτάσεων ή των αιτημάτων που γίνονται από τον Όμιλο Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, για:

 

α. Το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των δράσεων που προβλέπονται ή εντάσσονται στην αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών των Αθηνών με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

 

β. Την παραγωγή λεπτομερούς ανάλυσης του έργου του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Τον προσδιορισμό και την τροποποίηση σχεδίων εργασίας συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, οροσήμων και παραδοτέων, απαραίτητων για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Να προετοιμάζει και να προτείνει νομοθετικές προτάσεις στην Κυβέρνηση.

 

γ. Τη διαβούλευση και την έγκριση απαραίτητων διαδικαστικών και οργανωτικών αλλαγών εντός του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

 

δ. Τη διασφάλιση της εναρμόνισης ή και της ενσωμάτωσης στη στρατηγική των πιθανών δράσεων άλλων φορέων με το ίδιο αντικείμενο. Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις δράσεις και τα έργα των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδίως σε επίπεδο σχεδιασμού, επισημαίνοντας τυχόν αποκλίσεις από τις κατευθύνσεις, προτείνοντας διαρθρωτικές παρεμβάσεις και ενημερώνοντας τους οικείους φορείς για τις συνέπειες των αποκλίσεων.

 

ε. Η παροχή ενημέρωσης ανά δίμηνο προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόοδο των δράσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης με την υποβολή έκθεσης, επισημαίνοντας τυχόν αποκλίσεις και ενημερώνοντας για διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπου θεωρείται ότι αυτές είναι απαραίτητες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου. Η έκθεση αυτή θα δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό χώρο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

στ. Τη σύσταση, το συντονισμό και τη διαχείριση ομάδων εργασίας για τη στήριξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

 

ζ. Η Μικτή Επιτροπή θα μπορεί να υποστηρίζεται από τεχνικό κλιμάκιο, το οποίο θα συστήνεται με απόφαση της Επιτροπής.

 

η. Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της, με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.