Νόμος 3920/11 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων - Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, των εταιρειών που απορροφούνται, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατυπώσεως, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τους, στις απορροφούσες Οδικές Συγκοινωνίες και Σταθερές Συγκοινωνίες ακόμη και εάν δεν περιγράφονται επακριβώς στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου. Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών που απορροφούνται, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα, στις Οδικές Συγκοινωνίες και Σταθερές Συγκοινωνίες, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Προκειμένου περί οχημάτων δεν απαιτείται η μεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνομα των Οδικές Συγκοινωνίες και Σταθερές Συγκοινωνίες.

 

2. Αν από την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου ή το Καταστατικό δεν προκύπτει η ταυτότητα των ακινήτων και των εμπράγματων δικαιωμάτων, που μεταβιβάζονται στις Οδικές Συγκοινωνίες και Σταθερές Συγκοινωνίες, καταχωρείται στα οικεία βιβλία μεταγραφών / κτηματολογικά φύλλα απόσπασμα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης ή του Καταστατικού, στο οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία αυτά. Εάν οι εταιρείες που απορροφούνται έχουν τίτλους κυριότητας ακινήτων ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών / κτηματολογικά φύλλα, οι Οδικές Συγκοινωνίες και Σταθερές Συγκοινωνίες μπορούν να ζητήσουν τη μεταγραφή αυτών στο όνομα τους. Κανένας φόρος, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση δεν οφείλεται από τους φορείς που απορροφούνται ή τις Οδικές Συγκοινωνίες και Σταθερές Συγκοινωνίες για οποιαδήποτε μεταγραφή που αφορά στη διαδοχή των Οδικές Συγκοινωνίες και Σταθερές Συγκοινωνίες στη θέση των φορέων που απορροφούνται στα οικεία βιβλία / κτηματολογικά φύλλα.

 

3. Το Καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των εταιρειών που απορροφούνται κατά το άρθρο 1, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών κατά το άρθρο 1, η συμμετοχή στο κεφάλαιο των Οδικές Συγκοινωνίες και Σταθερές Συγκοινωνίες, όπως προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, την τροποποίηση του Καταστατικού των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ και η δημοσίευση αυτών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.

 

Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των Υποθηκοφυλάκων / Κτηματολογικών Γραφείων για όλες τις παραπάνω συμβάσεις, πράξεις ή συμφωνίες ανέρχονται σε ποσοστό 1 % αυτών που προβλέπονται από το νόμο.

 

4. Εξαιρετικώς και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης οι εταιρείες που συγχωνεύονται απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για οφειλές προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες, για τις ο ποίες απαιτείται η προσκόμιση των πιο πάνω αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2, της από 10-02-1976 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 352/1976 εφαρμόζεται εφεξής επί των υπό της Σταθερές Συγκοινωνίες ανώνυμης εταιρείας και Οδικές Συγκοινωνίες ανώνυμης εταιρείας διεξαγόμενων διαδικασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 100 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10-02-1976, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 352/1976 εφαρμόζεται εφεξής επί των υπό της Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ διεξαγόμενων διαδικασιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.