Νόμος 3920/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων - Δείκτες λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις αρμοδιότητες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών περιλαμβάνονται:

 

α. Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και ο συντονισμός και ο έλεγχος παροχής του συγκοινωνιακού έργου με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην περιοχή αρμοδιότητας του με ιδιαίτερη μέριμνα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, την ποιότητα ζωής και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία.

 

β. Ο έλεγχος και η επίβλεψη των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου.

 

γ. Η κατανομή του συγκοινωνιακού έργου στις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας του και ο συντονισμός αυτών.

 

δ. Η ανάθεση και επίβλεψη συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών δημόσιων συγκοινωνιών στην Περιφέρεια Αττικής για την εξυπηρέτηση του έργου του.

 

Ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής ο σχεδιασμός των σχετικών έργων εκπονείται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και η μελέτη και εκτέλεση γίνεται από την Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης η Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία από την δημοσίευση του παρόντος νόμου υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του Κυρίου του Έργου και της αναθέτουσας Αρχής, σε όλες τις διαδικασίες για την σύναψη οποιασδήποτε μορφής και είδους σύμβασης κατόπιν διαγωνισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη και προκηρύχθηκε από τις εταιρείες Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία και Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες αφορούν την υλοποίηση της ανάπτυξης και επέκτασης των αντίστοιχων δικτύων. Οι συμβάσεις μελετών ή έργων ή προμηθειών των εταιρειών Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία και Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν, θα παραληφθούν, και θα εκκαθαριστούν από την Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία απορροφήθηκαν οι ανωτέρω ανώνυμες εταιρείες.

 

ε. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή της αρμοδιότητας του και κυρίως ο καθορισμός, η κατάργηση και η επέκταση των γραμμών, ο καθορισμός των διαδρομών και δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων κάθε γραμμής.

 

στ. Η έγκριση του τύπου, της μορφής, της θέσης, της διάταξης και της εγκατάστασης των στεγάστρων των στάσεων, που εγκαθίστανται από τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου, καθώς και άλλους φορείς ή οργανισμούς. Για την εγκατάσταση από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου στάσεων, στεγάστρων, σταθμαρχείων, εποπτειών, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβουκλίων αναμονής οδηγών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου, μέσα στην περιοχή αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, δεν απαιτείται έγκριση ή άδεια από την Περιφέρεια, τους Δήμους ή άλλη Δημόσια Αρχή.

 

Αν άλλοι φορείς ή οργανισμοί στις καθοριζόμενες από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών στάσεις και αφετηρίες εγκαθιστούν στέγαστρα, εκτός από την έγκριση του τύπου, της μορφής και της διάταξης αυτών απαιτείται επιπλέον προηγούμενη άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Αν τροποποιηθούν τα εν λόγω στοιχεία από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο απαιτείται νέα έγκριση από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

ζ. Ο έλεγχος των προγραμμάτων δρομολόγησης των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.

 

η. Ο σχεδιασμός σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενώ τα αντίστοιχα έργα μελετώνται και εκτελούνται από την Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία.

 

θ. Η μελέτη μέτρων προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των λοιπών οχημάτων, η εισήγηση τους προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος εκδίδει σχετική υπουργική απόφαση.

 

ι. Η εκπόνηση και εφαρμογή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής, στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών, ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία τους, μέτρων και μελετών, εγκατάστασης ειδικών σημάνσεων διαχωρισμού των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων από την υπόλοιπη κυκλοφορία, σημάνσεων επί του οδοστρώματος για τις λεωφορειολωρίδες, οριζόντιων και κατακόρυφων σημάνσεων στις αφετηρίες και στις στάσεις, ειδικών διαμορφώσεων των πεζοδρομίων στις στάσεις και στις διασταυρώσεις, τοποθέτησης κατακόρυφων πλαστικών κυλίνδρων στις διασταυρώσεις όπου εμποδίζεται η στροφή των λεωφορείων και γενικά η λήψη κάθε μέτρου που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση των επιβατών

 

ι)α. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την απαλλοτρίωση των αναγκαίων χώρων, με σκοπό την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

ι)β. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για τον καθορισμό των Χρήσεων Γης, καθώς και η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής.

 

ι)γ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκμετάλλευσης των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου και η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για τον καθορισμό του προσήκοντος κομίστρου και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τους.

 

ι)δ. Η κατάρτιση πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, καθώς και η έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

ι)ε. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των τύπων οχημάτων των δημόσιων συγκοινωνιών, σε συνεργασία με τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου και, ειδικώς για τα οχήματα των μέσων σταθερής τροχιάς και με την Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία, και οι οποίες μελέτες και προμήθειες των οχημάτων σταθερής τροχιάς διενεργούνται από την εταιρεία Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ι)στ. Ο έλεγχος και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου, σχετικά με την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτές έργου.

 

ι)ζ. η προώθηση των πωλήσεων μέσω της εφαρμογής της εκπτωτικής πολιτικής, της προσαρμογής της ισχύος των χρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο προγραμματισμός, η είσπραξη και οι έλεγχοι του κομίστρου.

 

ι)η. Η σύναψη συμβάσεων με τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου στις οποίες θα ορίζονται, μεταξύ άλλων, το έργο και οι υποχρεώσεις των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου με βάση δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς τα ελάχιστα προσφερόμενα οχηματοχιλιόμετρα, το ανώτατο επιτρεπτό λειτουργικό κόστος ανά οχηματοχιλιόμετρο και ο κατώτερος επιτρεπτός βαθμός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι δείκτες εφαρμόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδομένα (σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου). Οι εν λόγω δείκτες περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Στις ίδιες συμβάσεις θα ορίζονται το ετήσιο αντάλλαγμα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου για την παροχή του έργου, καθώς και οι συνέπειες για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων εκ μέρους των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου.

 

ι)θ. Οι προδιαγραφές του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαλειτουργικότητα των διαφορετικών συγκοινωνιακών μέσων.

 

κ. Η εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διάθεση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του.

 

κ)α. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στις οδούς διέλευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και τις λεωφορειολωρίδες.

 

κ)β. Ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μπορεί να:

 

α)α) αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου ενός ή περισσότερων από τις Εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

β)β) συμβάλλεται με την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.

 

κ)γ. Η κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας εισήγηση προς τους συγκοινωνιακούς φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου που παρέχεται από αυτούς στην περιοχή αρμοδιότητας του, όταν κρίνεται τούτο αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για τον καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό του εν γένει παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.

 

Σε κάθε περίπτωση οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι συγκοινωνιακοί φορείς τους υποχρεούνται να κοινοποιούν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κάθε σχέδιο εφαρμογής ή τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου που παρέχουν προς λήψη σύμφωνης γνώμης από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να διατυπώσει την γνώμη του μέσα σε εξήντα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχεδίου εφαρμογής ή τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών είναι σύμφωνη.

 

Η εισήγηση και η γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης κ)γ' είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικές για τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το συγκοινωνιακό φορέα του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον οποίο απευθύνονται.

 

κ)δ. Η συνεργασία με τους άλλους φορείς συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του, όπως την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή άλλες σιδηροδρομικές εταιρίες που εκτελούν έργο προαστιακών μετακινήσεων και τα Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων, για τον καλύτερο συντονισμό του εν γένει παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.

 

κ)ε. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας του στόλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για την παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και τον έλεγχο των αστικών συγκοινωνιών.

 

κ)στ. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων κομίστρου, με χρήση ενός η περισσότερων δικτύων διανομής, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης κάθε τύπου κομίστρου, στις αστικές συγκοινωνίες και ελέγχου των αντίστοιχων εσόδων.

 

κ)ζ. Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες και το κοινό, συγκοινωνιακών πληροφοριών, καθώς και η εκμετάλλευση συγκοινωνιακών δεδομένων στην περιοχή ευθύνης του.

 

κ)η. Η προβολή μηνυμάτων οποιουδήποτε είδους σε όλα τα συστήματα και οχήματα των αστικών συγκοινωνιών.

 

κ)θ. Η σύναψη συμβάσεων με τρίτους με αντικείμενο την εκ μέρους τους έκδοση ή και διάθεση στο επιβατικό κοινό κάθε μορφής αποδεικτικού καταβολής κομίστρου.

 

κ)ι. Η σύναψη συμβάσεων με την Αττικό Μετρό, με αντικείμενο την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των σταθμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Αττικό Μετρό που αφορούν στη διαχείριση, στην προώθηση, στον έλεγχο και στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Τα καθαρά έσοδα από τη δραστηριότητα του προηγούμενου εδαφίου εγγράφονται ως έσοδα στον προϋπολογισμό της ΣΤΑΣΥ. Αν τα καθαρά έσοδα κατ' έτος υπερβαίνουν τα ποσά απολογισμού έτους 2016, εγγράφονται ως καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού της ΣΤΑΣΥ ΑΕ κατ' ελάχιστον τα ποσά του απολογισμού έτους 2016.

 

κ)κ. Η λειτουργία τουριστικού γραφείου, το οποίο ιδρύεται με το παρόν και αδειοδοτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 121 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με το άρθρο 31 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), με το άρθρο 44 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017), με το άρθρο 40 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

2. Οι Εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μεριμνούν ιδίως για την:

 

α. εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

β. κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων και υποβολή τους για έγκριση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

γ. μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που παρέχει καθεμία από αυτές και η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προς τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για τη βελτίωση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής.

 

δ. συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού τους σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και

 

ε. αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους.

 

στ. Αναφορικά με τα έργα που εκτελεί η Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία για λογαριασμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, η Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία θα συμπράττει σε όλα τα στάδια παραλαβής με συμμετοχή εκπροσωπών της στις αντίστοιχες επιτροπές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 121 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

3. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και οι Εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών υποχρεούνται να εγκαταστήσουν μέσα σε μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύστημα διασφάλισης ποιότητας επιβατικών υπηρεσιών κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Οι εταιρίες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μπορούν να αναλαμβάνουν αυτοτελώς, ή συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα ή σε άλλες κατά νόμο μορφές ενώσεις προσώπων, την επίβλεψη, τη σύνταξη ή την υλοποίηση συγκοινωνιακών ή κυκλοφοριακών μελετών και έργων, σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση και λειτουργία οδικών δικτύων και σταθερών συγκοινωνιών και σε άλλες όμορες με την Περιφέρεια Αττικής περιφέρειες ή στο εξωτερικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 

5. (πρώην 4) Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

 

α. Καθορίζονται οι προδιαγραφές εγκατάστασης στάσεων, σταθμαρχείων ή άλλων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

 

β. Καθορίζονται πρότυπα σχέδια συμβάσεων προς χρήση από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και τις ΕΠΣΕ σύμφωνα με την περίπτωση ι)η' της παραγράφου 1.

 

γ. Εξειδικεύονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, που αναφέρονται στην περίπτωση ι)η' της παραγράφου 1 και λαμβάνονται υπόψη για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνες. Επίσης, θεσπίζονται νέοι ή πρόσθετοι δείκτες, καθορίζεται η βαρύτητα εκάστου δείκτη και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.