Νόμος 3920/11 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Σύμφωνο Ευθύνης - Προϋπολογισμοί - Μηχανισμός επίβλεψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε εταιρεία του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών υποχρεούται να υποβάλλει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προς έγκριση δύο τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της χρήσης τον ετήσιο προϋπολογισμό εκμετάλλευσης, τον οποίο καταρτίζει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και με βάση το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τη σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου.

 

2. Τα επενδυτικά προγράμματα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και των εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που θα λαμβάνουν οι φορείς για επενδυτικό σκοπό, θα καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικών των Ιδίων Κεφαλαίων τους και θα αποσβένονται ετησίως ισόποσα με τις αποσβέσεις του εκάστοτε επιχορηγούμενου παγίου.

 

3. Οι Εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αποδίδουν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών στο τέλος κάθε μήνα το σύνολο των εισπράξεων όλων των προϊόντων κομίστρου (εισιτήρια, κάρτες απεριορίστων διαδρομών και λοιπά προϊόντα) που πωλούν με βάση τις συμβάσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου.

 

4. Με συμβάσεις μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και του Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον αρμόδιο κάθε φορά Υπουργό, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου ή της διαφοράς από το κόμιστρο που ισχύει για τα άτομα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο (μαθητές, πολύτεκνοι κ.λ.π.). Οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να συναφθούν μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου αρμόδιου Υπουργείου.

 

5. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιώτες για μαζική διάθεση προϊόντων κομίστρου με μειωμένη ή άλλη ειδική τιμή, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού κομίστρου.

 

6. (α) Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο του εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Ο προϋπολογισμός του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προδιαγράφει τα επιδιωκόμενα οικονομικά αποτελέσματα που προσδιορίζουν το ύψος των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες δεν επιδέχονται αύξηση πέραν του καθορισμένου αποδεκτού ύψους που κατά μέγιστο μπορεί να ανέλθει σε ποσό ίσο με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) του Ομίλου. Το επιχειρησιακό σχέδιο εκπονείται ανά τριετία, επικαιροποιείται σε ετήσια βάση τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους και περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

(β) Η διοίκηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και οι διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών παρακολουθούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, σε μηνιαία βάση και δημοσιεύουν δείκτες επιδόσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο και αφορούν κατ' ελάχιστο σε έσοδα, ελέγχους εισιτηρίων, οικονομικά δεδομένα, κ.λ.π.

 

Παράλληλα, από την 01-07-2011 και έπειτα καταρτίζουν τριμηνιαίους απολογισμούς μέχρι την 20η ημέρα από τη συμπλήρωση κάθε τριμήνου, οι οποίοι ελέγχονται και βεβαιώνονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για κάθε εταιρεία.

 

Οι απολογισμοί, καθώς και οι εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή υποβάλλονται προς τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κοινοποιούνται στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και τις διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

Αν κατά τις ως άνω εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή οι απολογισμοί εμφανίζουν απόκλιση από τον τρέχοντα προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο των εταιρειών μεγαλύτερη του 10% αναγομένου σε ετήσια βάση, οι διοικήσεις των ως άνω φορέων υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα στην κατάρτιση αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο υποβάλλουν προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Μέχρι την έγκριση του αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου απαγορεύεται στις εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική θέση τους. Μετά την έγκριση του αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, η μη συμμόρφωση προς αυτό συνεπάγεται αντίστοιχη προς την απόκλιση περικοπή των κρατικών επιδοτήσεων για τη συγκεκριμένη χρήση και την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων μέτρων αποφασίσει η Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

(γ) Συνιστάται σε κάθε εταιρεία του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ειδική μονάδα παρακολούθησης της συμμόρφωσης τους προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 6.

 

(δ) Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών λαμβάνει επιδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού ελλείμματος των εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών με βάση το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο και δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς τα ελάχιστα προσφερθέντα οχηματοχιλιόμετρα, το ανώτατο επιτρεπτό λειτουργικό κόστος ανά οχηματοχιλιόμετρο και ο κατώτερος επιτρεπτός βαθμός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι δείκτες εφαρμόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδομένα. Τα κριτήρια αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω και ποσοτικοποιούνται στις συμβάσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κατανέμει με βάση τις εν λόγω συμβάσεις την επιδότηση στις εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ανάλογα με τις ανάγκες τους και τα λειτουργικά ελλείμματα τους. Η επιδότηση λαμβάνεται για όσο διάστημα ο Όμιλος Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών παραμένει συνολικά ελλειμματικός, ανέρχεται στο ποσό που προβλέπεται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 40% του ετήσιου λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων). Η εν λόγω επιδότηση προκαταβάλλεται στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ανά μήνα.

 

Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αναστέλλεται αυτοδικαίως από την 01-01-2016, για όσο χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο δεν καταβάλλει το σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

7. Αν οποιοσδήποτε από τους Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία και Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία εμφανίσει απολογιστικά σε μία χρήση πλεόνασμα, τότε υποχρεούται σε διανομή αυτού με τη μορφή μερίσματος στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Με βάση το ποσό του ετήσιου ελλείμματος από την άθροιση των επί μέρους αποτελεσμάτων όλων των εταιρειών του ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών καθορίζεται το ύψος της επιδότησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση διανομής του πλεονάσματος παύει να ισχύει αν συνολικά ο Όμιλος Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών είναι κατά το προηγούμενο έτος πλεονασματικός. Η διανομή αυτή επίσης απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος για όσο διάστημα ο Όμιλος Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αθροιστικά εμφανίζει λειτουργικό έλλειμμα.

 

8. Ποσοστό 2% εκ του συνόλου των εσόδων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο από την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών (κόμιστρα, αντισταθμιστική καταβολή, κρατικές επιδοτήσεις) αποδίδεται στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

9. Οι διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η πλέον αποδοτική διαχείριση και ο πλέον αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών τους. Στα οργανογράμματα, που καταρτίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11, προβλέπεται υποχρεωτικά ο διαχωρισμός των μονάδων κάθε φορέα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο λογιστικός διαχωρισμός και η διακριτή κοστολόγηση οποιουδήποτε είδους υπηρεσιών, προμηθειών ή άλλων κατηγοριών επί μέρους δαπανών τους.

 

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

 

α. Καθορίζεται ο τρόπος πώλησης, η κατανομή των εισπράξεων και το ύψος του αποδιδόμενου ποσοστού επ' αυτών, μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και των παρόχων σιδηροδρομικού έργου, αν προηγηθεί αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ τους.

 

β. Εξειδικεύονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 ή θεσπίζονται νέοι, καθορίζεται η βαρύτητα κάθε δείκτη και ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.