Νόμος 3920/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υπαγωγή εταιρειών ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών στις διατάξεις του νόμου περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Εκσυγχρονισμός λειτουργίας ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, οι Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία και Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία υπάγονται στο νόμο 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

2. Η λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση των Εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών διέπονται από τα άρθρα 2, 3 και 4 του νόμου 3429/2005.

 

3. Οι εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών συνάπτουν τις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3581/2007 (ΦΕΚ 140/Α/2007) κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου 3581/2007.

 

4. Οι εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μπορούν με απόφαση τους, στο πλαίσιο του εγκρινομένου κάθε φορά επιχειρησιακού σχεδίου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ή για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των φορέων του δημόσιου τομέα:

 

(α) Να αναθέτουν σε τρίτους κάθε είδους προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που εκτελούνται από τις Εταιρείες αυτές και ιδίως την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των χώρων και μέσων αρμοδιότητας τους για διαφημιστικές προβολές, των λογιστικών υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η έκδοση και διαχείριση εισιτηρίων και οι νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

(β) Να αξιοποιούν με κάθε τρόπο την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και ιδίως να εκμισθώνουν εγκαταστάσεις σε τρίτους για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και να πωλούν ακίνητα και τροχαίο υλικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται αρνητικά η εξυπηρέτηση των αναγκών των εταιρειών αυτών.

 

5. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και οποιασδήποτε από τις εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. μετά από απόφαση των διοικητικών συμβουλίων τους. που λαμβάνεται με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη οργάνωση και παροχή του συγκοινωνιακού έργου και χωρίς την τήρηση άλλων διατυπώσεων ή προϋποθέσεων:

 

(α) Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αναλαμβάνει για λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών την παροχή υπηρεσιών έκδοσης, προμήθειας και πώλησης εισιτηρίων για ορισμένα ή / και όλα τα μεταφορικά μέσα των εταιρειών αυτών, καθώς και υπηρεσιών ελέγχου επικύρωσης εισιτηρίων από τους επιβάτες.

 

(β) Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή οποιαδήποτε άλλη από τις εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αναλαμβάνει για λογαριασμό των αντισυμβαλλόμενων μερών την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού και ιδίως των μηχανοδηγών και ηλεκτροδηγών.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.