Νόμος 4001/11 - Άρθρο 80ib

Άρθρο 80ΙΒ: Εργασιακές Σχέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. αποτελείται: α) από το σύνολο του προσωπικού της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. και της ΔΕΔΑ Α.Ε. που απασχολείται σε αυτές με σχέση εξαρτημένης εργασίας και των οποίων η εργασιακή σχέση μεταβιβάζεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της απορρόφησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 80ΙΑ και β) από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέχρι τις 31-12-2018 στον κλάδο υποδομών της παραγράφου 2 του άρθρου 80Ι της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

2. Το προσωπικό της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και μεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι.

 

3. Όλοι οι όροι εργασίας που ισχύουν, δυνάμει ατομικών συμβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΣΣΕ) ή επιχειρησιακού εθίμου, μεταξύ του εν λόγω προσωπικού και των πρώην εργοδοτριών τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύουν και έναντι της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μέχρι νεότερη τροποποίησή τους μέσω νέας ατομικής σύμβασης ή μέσω υπογραφής νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, με την οποία θα ρυθμίζονται ενιαίως τα ζητήματα του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002) σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.

 

4. Το προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και των θυγατρικών της μπορεί, πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου προσδιορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εκάστοτε εταιρείας.

 

5. Το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι και την απορρόφηση της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΑ δεν δύναται να απολυθεί για οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους οργανώσεως για χρονική περίοδο 3 ετών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης μετοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΓ.

 

6. Οι διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., το οποίο απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος και θα μεταφερθεί στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της παραγράφου 1 του άρθρου 80Ι υπό τον όρο της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των μετοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΒ μέχρι τις 31-12-2019 άλλως εφαρμόζονται με ισχύ από 01-01-2020. Οι προθεσμίες αυτές δύνανται να παρατείνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.