Νόμος 4053/12 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Οδικές Συγκοινωνίες ανώνυμη εταιρεία, Σταθερές Συγκοινωνίες ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κρατική χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των δαπανών, προσδιορίζεται ειδικότερα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και προκαταβάλλεται ανά μήνα στον Διαχειριστή Υποδομής. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή Υποδομής που υποβάλλεται στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά το νόμο 3429/2005.}

 

2. Προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011):

 

{Η εν λόγω επιδότηση προκαταβάλλεται στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ανά μήνα.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων για Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 € ετησίως για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και προκαταβάλλεται ανά μήνα. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και κρατήσεις για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με την αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου, πλην του οικείου φόρου εισοδήματος, βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το επίπεδο του συνολικού ετήσιου ποσού αποζημιώσεων για Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας θα συμφωνεί πλήρως με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και τον έλεγχο και εκτέλεση των δημοσιονομικών του Κράτους.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 3897/2010, που έχει προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970), τροποποιείται ως εξής:

 

{Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών Οδικές Συγκοινωνίες ανώνυμη εταιρεία και Σταθερές Συγκοινωνίες ανώνυμη εταιρεία και αυτών που υπάγονται στο νόμο 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, παραμένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί 5 έτη από την ισχύ του παρόντος, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ιδρυόμενων εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών, καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων στις διατάξεις αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.