Νόμος 4368/16 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 18/2010 (ΦΕΚ 46/Α/2010) καταργείται. Το άρθρο 76Γ του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)) απαλείφεται.

 

2. Οι περιπτώσεις θ', ι' και ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5Β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004 (ΦΕΚ 28/Α/2004), όπως επανέρχονται σε ισχύ με βάση τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, μεταφέρονται ως περιπτώσεις στ', ζ' και η' στην παράγραφο 2 του άρθρου 5Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, εντασσόμενες ως περιπτώσεις στ', ζ' και η' στην παράγραφο 2 του άρθρου 76Α του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005).

 

Η περίπτωση ι)α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5Β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004 (ΦΕΚ 28/Α/2004), όπως επανέρχεται σε ισχύ με βάση τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, αναριθμείται σε περίπτωση θ', εντασσόμενη ως περίπτωση θ' στην παράγραφο 2 του άρθρου 76Β του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005).

 

3. Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 18/2010 (ΦΕΚ 46/Α/2010), με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση α' της παραγράφου 1 άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, καταργείται. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005) απαλείφεται, η δε υποπερίπτωση στ)στ' της ίδιας περίπτωσης αναριθμείται σε υποπερίπτωση ε)ε'.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, εντασσόμενη ως παράγραφος 1 στο άρθρο 73 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005), ως εξής:

 

{1. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από:

 

α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα,

β) το Νομικό Γραφείο,

γ) το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης,

δ) το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων,

ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου.}

 

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων, αυτό μετονομάζεται εφεξής σε Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, αυτό μετονομάζεται εφεξής σε Γραφείο Καλής Νομοθέτησης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων, η αναφορά αυτή απαλείφεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.