Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 76a

Άρθρο 76Α: Γραφείο Υποστήριξης της καλής νομοθέτησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης αποτελεί την Κεντρική Μονάδα υποστήριξης της ποιότητας των ρυθμίσεων και μεριμνά για την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης κατά την εκπόνηση σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και αφετέρου να επιβοηθείται η εφαρμογή του κυβερνητικού έργου.

 

2. Ειδικότερα, το Γραφείο Υποστήριξης Καλής Νομοθέτησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Παρακολουθεί το έργο των υπουργείων κατά το στάδιο της προπαρασκευής σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων και εργάζεται συστηματικά για την επιστημονική υποστήριξη του έργου αυτού, ιδίως μέσω κατάρτισης εγκυκλίων, οδηγιών, υποδειγμάτων ή της διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή εκδηλώσεων.

 

β) Παραλαμβάνει τις εκθέσεις αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων (impact assessment / impact analysis reports) που αποστέλλουν τα Υπουργεία, τις εξετάζει και εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σχετικά με το περιεχόμενο τους και το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου ή διατάγματος ή πράξης, το οποίο συνοδεύουν.

 

γ) Παραλαμβάνει τις εκθέσεις αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων που αποστέλλουν τα Υπουργεία, τις εξετάζει και εισηγείται προς τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης σχετικά με το περιεχόμενο τους και τυχόν συμπεράσματα στα οποία καταλήγει.

 

δ) Συντονίζει την συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και των υπηρεσιών που ασχολούνται με την καλή νομοθέτηση.

 

ε) Ενημερώνεται σχετικά με τις εξελίξεις για την καλή νομοθέτηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνεργάζεται με όλα τα υπουργεία, για το σκοπό αυτό.

 

στ) τηρεί, εισάγει, ανανεώνει και παρακολουθεί τις εγγραφές στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης,

 

ζ) παρακολουθεί τις ιστοσελίδες των υπουργείων της Κυβέρνησης και ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για το περιεχόμενο τους,

 

η) είναι αρμόδιο για την συνεργασία με την Κεντρική Δικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και με την Κοινωνία της Πληροφορίας ανώνυμη εταιρεία σε θέματα διαλειτουργικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/2009 (ΦΕΚ 33/Α/2009) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 77 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.