Νόμος 4409/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Κοινοποίηση και πληροφορίες σχετικά με εργασίες γεώτρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Ο διαχειριστής γεώτρησης καταρτίζει την κοινοποίηση που πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με την περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 πριν από την έναρξη των εργασιών γεώτρησης εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να παρουσιάζει λεπτομερώς τον σχεδιασμό της γεώτρησης και τις προγραμματιζόμενες εργασίες γεώτρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Μέρος 4. Στην κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνεται ανάλυση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας.

 

2. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την κοινοποίηση και προβαίνει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στις κατάλληλες ενέργειες πριν από την έναρξη των εργασιών γεώτρησης, δυνάμενη, μεταξύ άλλων, να απαγορεύσει την έναρξη των εργασιών.

 

3. Ο διαχειριστής της γεώτρησης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης κατά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία ουσιώδους αλλαγής στην υποβληθείσα κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου και ενημερώνει αμελλητί την Αρμόδια Αρχή για κάθε ουσιώδη αλλαγή στην υποβληθείσα κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις εν λόγω αλλαγές και προβαίνει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στις κατάλληλες ενέργειες.

 

4. Ο διαχειριστής της γεώτρησης υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή εκθέσεις για τις εργασίες γεώτρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 2. Οι εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται εβδομαδιαίως, ξεκινώντας από την ημέρα έναρξης των εργασιών γεώτρησης ή ανά διαστήματα που καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.