Απόφαση 1018/91

Απόφαση 1018/1991: Έγκριση πολεοδόμησης τμήματος Νικήτης Χαλκιδικής με την επωνυμία Άγιος Γεώργιος και Λιβάδι που βρίσκεται μέσα στον καθορισμό ορίων που έγινε με την οίκοθεν 58779/1988 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1018/1991: Έγκριση πολεοδόμησης τμήματος Νικήτης Χαλκιδικής με την επωνυμία Άγιος Γεώργιος και Λιβάδι που βρίσκεται μέσα στον καθορισμό ορίων που έγινε με την οίκοθεν 58779/1988 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 32/Δ/1991), 30-01-1991.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 1512/1985.

 

2. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) για την Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 4.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

4. Την οίκοθεν 58779/1988 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής για τον καθορισμό κατηγοριών, ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Νικήτης.

 

5. Την 57119/1991 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής για τον αποχαρακτηρισμό από αξιόλογο του τμήματος που πολεοδομείται, που έγινε με την προηγούμενη απόφαση.

 

6. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής στην συνεδρίαση της 19-12-1990.

 

7. Την υπ' αριθμόν 27Α/1990 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Νικήτης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Γενικοί όροι δόμησης

Άρθρο 6: Ειδικοί όροι δόμησης

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 11-01-1991

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.