Απόφαση 1036/94

Απόφαση ΕΠΑ/1036/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης εντός και εκτός ορίων οικισμού Καλυβών νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1036/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης εντός και εκτός ορίων οικισμού Καλυβών νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 380/Δ/1994), 19-04-1994.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 53/1991, 87/1992 και 231/1992 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, με τις οποίες γνωμοδότησε στην πολεοδομική μελέτη και των υποβληθεισών κατά αυτής ενστάσεων.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 21η/(συνεδρία 1)/11-12-1992 και 15η/(συνεδρία 3)/08-09-1993 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, με τις οποίες γνωμοδότησε στην πολεοδομική μελέτη και των υποβληθεισών κατά αυτής ενστάσεων.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

9. Την υπ' αριθμόν 1135/1991 Νομάρχη Χαλκιδικής με την οποία υπήχθη η εντός των καθορισθέντων με την οίκοθεν 55254/1988 απόφαση Νομάρχη ορίων: περιοχή οικισμού Καλυβών στις ρυθμίσεις περί εισφορών του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992).

 

11. Το υπ' αριθμόν 20858/1993 και την από 21-01-1993 συνοδεύουσα αυτό έκθεση της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Χαλκιδικής.

 

12. Τα υπ' αριθμούς 9487/ΠΕ/1993, 2830/ΠΕ/1993 και 1990/1993 έγγραφα των ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη οικισμού Καλυβών νομού Χαλκιδικής σύμφωνα με τις 17 συνημμένες πινακίδες, οι οποίες θεωρήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

2. Στις περιοχές χωρίς χαρακτηριστικό στοιχείο επιτρέπονται οι χρήσεις γης αμιγούς κατοικίας του άρθρου 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987). Στις περιοχές με χαρακτηριστικό στοιχείο (α) επιτρέπονται οι χρήσεις γης γενικής κατοικίας του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα επιβάλλονται πρασιές πλάτους 1.5, 3 και 5 m.

 

4. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων, καθώς οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά τομείς Α, Β, Γ, Δ και Ε, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομείς Α και Γ

 

Συντελεστής δόμησης:
oγια τα πρώτα 100 m2 1.60
oγια τα επόμενα 100 m2 0.80
oγια τα τρίτα επόμενα 100 m2 0.60
oγια τα πέραν των 300 m2 0.40 με maximum δόμηση 400 m2.
Ποσοστό κάλυψης 70%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.5 m και επιπλέον στέγη maximum κλίσης 30%
Αποστάσεις από όρια 2.5 m
Αρτιότητα:
oελάχιστο πρόσωπο 12 m
oελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

 

Κατά παρέκκλιση οικόπεδα θεωρούνται άρτια:

 

α) με όποιο εμβαδόν και διαστάσεις είχαν πριν την 03-05-1985 είτε

 

β) που προέρχονται από την διάθεση εισφορών σε γη και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

Β. Τομείς Β και Δ

 

Συντελεστής δόμησης 0.40
Ποσοστό κάλυψης 50%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.5 m και επιπλέον στέγη maximum κλίσης 30%
Αποστάσεις από όρια Δ = 3 + 0.1 x Η
Αρτιότητα:
oελάχιστο πρόσωπο 15 m
oελάχιστο εμβαδόν 800 m2.

 

Κατά παρέκκλιση οικόπεδα θεωρούνται άρτια:

 

α) με όποιο εμβαδόν και διαστάσεις είχαν πριν την 03-05-1985 είτε

 

β) που προέρχονται από την διάθεση εισφορών σε γη και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

Γ. Τομέας Ε

 

Συντελεστής δόμησης 0.4
Ποσοστό κάλυψης 50%
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4 m και επιπλέον στέγη maximum κλίσης 30%.
Αρτιότητα:
oελάχιστο πρόσωπο 15 m
oελάχιστο εμβαδόν 800 m2.

 

Κατά παρέκκλιση οικόπεδα θεωρούνται άρτια:

 

α) με όποιο εμβαδόν και διαστάσεις είχαν πριν την 03-05-1985 είτε

 

β) που προέρχονται από την διάθεση εισφορών σε γη και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 200 m2.

 

Μέσα στην περιοχή του τομέα Ε επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων και κατασκευών βάσει εγκεκριμένων από το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο μνημείων κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας αρχιτεκτονικών μελετών, η παραπάνω έγκριση είναι υποχρεωτική και πρέπει να προηγείται της έκδοσης οικοδομικής άδειας.

 

Επιπλέον των προϋποθέσεων αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων που βρίσκονται και στους 5 τομείς όρων και περιορισμών δόμησης Α, Β, Γ, Δ και Ε, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

Δ. Ειδικοί όροι δόμησης και στους 5 τομείς όρων και περιορισμών δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

Απαγορεύεται η κατασκευή pilotis.
Η κατασκευή κεκλιμένης στέγης είναι υποχρεωτική, κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων με επίπεδη στέγη μετά από έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, για ειδικούς λόγους.
Ο αρχιτεκτονικός έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου είναι υποχρεωτικός.

 

Από τις διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1036.94

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 18-03-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.