Απόφαση 10537/93

Απόφαση 10537/1993: Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10537/1993: Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση, (ΦΕΚ 139/Β/1993), 11-03-1993.

 

Οι Υπουργοί Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), η οποία παράγραφος προσετέθη με την παράγραφο 24 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

3. Τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό χρήσεων γης και οι οποίες σε ό,τι αφορά την κατάταξη των βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων αναφέρονται σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση.

 

4. Την ανάγκη καθορισμού αντιστοιχίας της κατάταξης των βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή και σε άλλες διατάξεις διάκριση σε δραστηριότητες χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης.

 

5. Την Υ1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η δε ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

 

Αθήνα, 18-02-1993

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.