Απόφαση 1053/93

Απόφαση ΕΠΑ/1053/1993: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης περιοχής Αλμύρα Δήμου Νέων Μουδανιών νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1053/1993: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης περιοχής Αλμύρα Δήμου Νέων Μουδανιών νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 479/Δ/1993), 10-05-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί θεμάτων έγκρισης επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985), ειδικότερα το άρθρο 6 παράγραφος 7 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

5. Την Γ/88205/3703/1986 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 389/Δ/1987) Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Αλμύρα Δήμου Νέων Μουδανιών.

 

6. Την υπ' αριθμόν 4/1993 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Μουδανιών.

 

7. Τα πρακτικά της υπ' αριθμόν 4 από 24-02-1993 συνεδρίασης Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η συμπλήρωση του πολεοδομικού κανονισμού περιοχής Αλμύρα του δήμου Νέων Μουδανιών ως εξής: κατά παρέκκλιση οικόπεδα που προϋφίστανται της 11-03-1981 και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 200 m2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, τα παρά πάνω ισχύουν και για οικόπεδα που μετά την τακτοποίησή τους αλλάζουν σχήμα και θέση.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη ούτε εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του δημοσίου ούτε εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 20-04-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.