Απόφαση 1055/94

Απόφαση ΕΠΑ/1055/1994: Μερική αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου πολεοδομικών ενοτήτων 3 και 4 (περιοχή Λούκι) Δήμου Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1055/1994: Μερική αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου πολεοδομικών ενοτήτων 3 και 4 (περιοχή Λούκι) Δήμου Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 570/Δ/1994), 09-06-1994.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητες επί θεμάτων έγκρισης επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985), ειδικότερα τα άρθρα 6 και 7 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

5. Το από 15-10-1992 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 33/Δ/1993), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 3 και 4 του Δήμου Πολυγύρου.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 192/1993, 244/1993, 245/1993 και 33/1994 Πολυγύρου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 3η (συνεδρίαση) / 3ο (θέμα) / 11-03-1994 του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η μερική αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου πολεοδομικών ενοτήτων 3 και 4 του Δήμου Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής, που εγκρίθηκε με το από 15-10-1992 προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τις συνημμένες (4) πινακίδες, που θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Καθορίζονται κατά παρέκκλιση αρτιότητες στις πολεοδομικές ενότητες 3 και 4 του Δήμου Πολυγύρου ως εξής:

 

1. Οικόπεδα που προϋφίστανται της 27-01-1993, ημέρα δημοσίευσης του από 15-10-1992 προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, είναι άρτια και οικοδομήσιμα με όποιο εμβαδόν και διαστάσεις κατά την ημέρα αυτή έχουν με την προϋπόθεση εγγραφής κτιρίου ελάχιστου εμβαδού 50 m2 και ελάχιστου προσώπου 5 m.

 

2. Οικόπεδα που προκύπτουν από εισφορές σε γη κατά την πράξη εφαρμογής είναι άρτια και οικοδομήσιμα με την προϋπόθεση να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 200 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 10 m.

 

Από τις κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, ούτε εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1055.94

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 11-05-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.