Απόφαση 10817/16

Απόφαση 10817/2016: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10817/2016: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας, (ΦΕΚ 3901/Β/2016), 05-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 63 παράγραφος στ) εδάφιο i), 97, 280 και 283 παράγραφος 4 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 19/2011 (ΦΕΚ 51/Α/2011) Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

9. Την υπ' αριθμόν 3124/2011 (ΦΕΚ 1116/Β/2011) απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 79/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, περί κατάρτισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 34607/2012 (ΦΕΚ 2609/Β/2012) Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 197/2011 (ΦΕΚ 2924/Β/2011), 208/2011 (ΦΕΚ 2939/Β/2011) και 207/2011 (ΦΕΚ 2941/Β/2011) διαπιστωτικές πράξεις Δημάρχου Αλεξάνδρειας, περί κατάργησης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 1/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας, με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του οικείου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 57/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

14. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Νομού Ημαθίας, όπως διατυπώνεται στην υπ' αριθμόν 3/29-09-2016 απόφασή του.

 

15. Την υπ' αριθμόν 31781/17-10-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξάνδρειας, για την πρόκληση ή μη δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου, κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε, την υπ' αριθμόν 57/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και διαμορφώνεται ως εξής:

 

Μέρος Πρώτο: Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος Δεύτερο: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Γραφείου Τύπου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Γραφείου Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών και Ειδικών Συνεργατών

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Γραφείου Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Γραφείου Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

 

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προμηθειών

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Καθαριότητας

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα.

 

Άρθρο 17: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Αντιγονίδων

Άρθρο 18: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Μελικής

Άρθρο 19: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Πλατέος

 

Μέρος Τρίτο: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 20: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 22: Κανονισμοί λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος Τέταρτο: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 23: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος Πέμπτο: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος Έκτο: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 29: Τελικές Διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βέροια, 24-11-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.