Απόφαση 1218/77

Απόφαση Α2/1218/1977: Περί καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας αρτοποιείων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Α2/1218/1977: Περί καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας αρτοποιείων κ.λ.π., (ΦΕΚ 1178/Β/1977), 15-11-1977.

 

Οι Υπουργοί Βιομηχανίας και Ενέργειας, Εμπορίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 19 του νόμου 726/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κειμένης Νομοθεσίας περί Αρτοποιείων και Πρατηρίων άρτου και άλλων τινών διατάξεων.

 

2. Την ανάγκη να καθορισθούν η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ανωτέρω νόμου, αποφασίζουμε:

 

Ορίζουμε ότι:

 

1. Για να ιδρυθεί αρτοποιείο ή πρατήριο άρτου απαιτείται προηγούμενη άδεια ιδρύσεως που εκδίδεται από τον αρμόδιο Νομάρχη, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και αφού διαπιστωθεί ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.

 

2. Για να αρχίσει η λειτουργία αρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου χρειάζεται άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από τον αρμόδιο Νομάρχη, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Η ανωτέρω αίτηση εφ' όσον πρόκειται για αρτοποιείο πρέπει να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία 12 μηνών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 18 μηνών από τότε που κοινοποιήθηκε στον αιτούντα η άδεια ιδρύσεως του αρτοποιείου. Για τα πρατήρια άρτου η παραπάνω προθεσμία είναι τρίμηνος.

 

Ι. Δικαιολογητικά εκδόσεως αδείας ιδρύσεως αρτοποιείου

 

Για να ιδρυθεί αρτοποιείο χρειάζονται:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση ή στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας ή του Διαμερίσματος που θα αναγράφει όλα τα στοιχεία της διευθύνσεως του αρτοποιείου που πρόκειται να ιδρυθεί (Δήμος ή Κοινότης, Συνοικία, οδός, αριθμός).

 

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας από την οποία θα φαίνεται πόσους ορόφους επιτρέπεται να έχουν οι οικοδομές που κτίζονται στον Τομέα της περιοχής που θα ιδρυθεί το αρτοποιείο.

 

Στον αριθμό των ορόφων πρέπει να συνυπολογίζεται και το ισόγειο.

 

Επίσης βεβαίωση καταλληλότητας του οικήματος που θα χρησιμοποιηθεί για αρτοποιείο, εφόσον η άδεια οικοδομήσεως δεν χορηγήθηκε αποκλειστικώς για αρτοποιείο.

 

3. Τοπογραφικό διάγραμμα που θα το υπογράφει Πολιτικός Μηχανικός για την εξακρίβωση των αποστάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 4 του νόμου 726/1977, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής απόσταση σε μέτρα και θα αναφέρεται ρητά ότι για την απόσταση αυτή υπολογίστηκε η πιο σύντομη βατή οδός από την είσοδο του πλησιέστερου υπάρχοντος και λειτουργούντος αρτοποιείου ή από την είσοδο εκείνων που πρόκειται να ιδρυθούν και για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αιτήσεις και δικαιολογητικά ιδρύσεως, μέχρι την είσοδο του νέου αρτοποιείου.

 

Βεβαίωση περί των εκκρεμουσών αιτήσεων για την ίδρυση αρτοποιείων στην ίδια περιοχή θα δίνει η Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου.

 

4. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, συνοδευομένη από το προεγκεκριμένο σχεδιάγραμμα, από την οποία θα προκύπτει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις του από 25-08-1934 προεδρικού διατάγματος περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιίας και αρτοποιείων εν γένει, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, σε συνδυασμό και με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 726/1977, ανεξαρτήτως ιπποδυνάμεως του υπό ίδρυση αρτοποιείου.

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 περί ευθύνης του δηλούντος, με την οποία ο ζητών την άδεια ιδρύσεως αρτοποιείου θα δηλώνει εάν έχει μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου 726/1977, για την απόδειξη των οποίων θα επισυνάπτονται στη δήλωση και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να καθορίζεται η σειρά προτιμήσεως στις περιπτώσεις περισσοτέρων αιτήσεων για την ίδια περιοχή. Η σειρά προτεραιότητος προκύπτει από τη σειρά υποβολής των αιτήσεων.

 

ΙΙ. Δικαιολογητικά εκδόσεως αδείας λειτουργίας αρτοποιείου

 

Για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας αρτοποιείου χρειάζονται:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία αρτοποιού στην οποία θα αναφέρεται η τοποθεσία του αρτοποιείου (Δήμος ή Κοινότητα, Συνοικία, οδός, αριθμός) και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στις περιπτώσεις που είναι άλλος. Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλονται τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, πιστοποιητικό μεταγραφής, μισθωτήριο, εταιρικό κ.λ.π.). Το μισθωτήριο πρέπει να έχει κατατεθεί στην Εφορία και να φαίνεται αυτό από σχετική βεβαίωση, το δε εταιρικό στο Πρωτοδικείο.

 

2. Αντίγραφο της μηχανολογικής άδειας εγκαταστάσεως και λειτουργίας του αρτοποιείου ή εφόσον δεν απαιτείται κατά νόμο τέτοια άδεια, βεβαίωση της Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, από την οποία να φαίνεται ότι:

 

α) Οι χώροι και τα διαμερίσματα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες μηχανολογικές διατάξεις του νόμου 726/1977 και τα συγκεκριμένα σχεδιαγράμματα, όπως προβλέπεται από το εδάφιο 4 της παραγράφου 1 της παρούσης.

 

β) Ο αριθμός και ο τύπος των κλιβάνων (εμμέσου ή αμέσου θερμάνσεως ή κυκλοθερμικός).

 

γ) Οι υπόλοιπες μηχανικές εγκαταστάσεις.

 

δ) Το είδος της χρησιμοποιούμενης καύσιμης ύλης.

 

ε) Η κατά 24ωρο δυναμικότητα παραγωγής άρτου του αρτοποιείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις καθορισμού δυναμικότητας αρτοκλιβάνων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, η οποία βεβαίως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την, από το άρθρου 3 του νόμου 726/1977 οριζόμενη.

 

3. Φωτοτυπία της άδειας της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, καθώς και Κανονισμός της Πολυκατοικίας, εάν πρόκειται για κατάστημα σε πολυκατοικία.

 

4. Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία θα φαίνεται ότι το αρτοποιείο πληροί τις προϋποθέσεις υγιεινής και καθαριότητας που προβλέπονται από τον Υγειονομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.

 

5. Πάνω στην αίτηση από τον αρμόδιο υπάλληλο και με ευθύνη τούτου θα αναγράφονται τα στοιχεία του εκλογικού βιβλιαρίου του αιτούντος, σε περίπτωση δε που δεν είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί καταθέσεως των δικαιολογητικών για την εγγραφή του.

 

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά εκδόσεως αδείας ιδρύσεως Πρατηρίου Άρτου.

 

Για να ιδρυθεί πρατήριο άρτου χρειάζεται:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στη Διεύθυνση ή στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας ή του Διαμερίσματος που θα γράφει όλα τα στοιχεία της διευθύνσεως του πρατηρίου που πρόκειται να ιδρυθεί (Δήμος ή Κοινότητα, Συνοικία, οδός, αριθμός).

 

2. Τίτλος κυριότητας του ακινήτου ή σε περίπτωση μισθώσεώς του, αντίγραφο του συμφωνητικού μισθώσεως, θεωρημένου και κατατεθειμένου στην Εφορία.

 

3. Τοπογραφικό διάγραμμα Πολιτικού Μηχανικού, στο οποίο θα απεικονίζεται η περιοχή και στο οποίο θα βεβαιώνεται η απόσταση σε μέτρα από τα πλησιέστερα αρτοποιεία ή πρατήρια άρτου που λειτουργούν ή τελούν ενδεχομένως υπό ίδρυση, βάσει βεβαιώσεως όπως τούτο προβλέπεται και από την παράγραφο 1 υποπαράγραφος 3 για τα αρτοποιεία, με τη διευκρίνιση ότι, η απόσταση υπολογίστηκε με βάση τη συντομότερη βατή οδό από την είσοδο του πλησιέστερου αρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου μέχρι την είσοδο του νέου πρατηρίου.

 

ΙV. Δικαιολογητικά εκδόσεως αδείας λειτουργίας Πρατηρίου Άρτου

 

Για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας Πρατηρίου άρτου χρειάζονται:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση ή στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας ή του Διαμερίσματος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία Διευθύνσεως του πρατηρίου (οδός, αριθμός, Δήμος ή Κοινότητα).

 

2. Βεβαίωση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει ότι το πρατήριο άρτου πληροί τις προϋποθέσεις υγιεινής και καθαριότητος που προβλέπονται από το Υγειονομικό Κανονισμό, έχει χώρο στο ισόγειο 12 τουλάχιστον m2, σαφώς διαχωρισμένο και απολύτως ανεξάρτητο με ξεχωριστή είσοδο επί οδού ή στοάς και διαθέτει νιπτήρα με πλήρη αποχέτευση.

 

3. Στοιχεία του εκλογικού βιβλιαρίου ως υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΙ της παρούσης.

 

V. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας επαναλειτουργίας αρτοποιείου

 

Στην περίπτωση που ένα αρτοποιείο διέκοψε τη λειτουργία του παραπάνω από ένα και μέχρις έξη χρόνια για να ξαναλειτουργήσει πρέπει να εκδοθεί άδεια από τον αρμόδιο Νομάρχη για συνέχιση της λειτουργίας του.

 

Για να εκδοθεί η παραπάνω άδεια χρειάζονται:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση ή στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας ή του Διαμερίσματος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Διευθύνσεως του αρτοποιείου (οδός, αριθμός, Δήμος ή Κοινότης).

 

2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 105/1969 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η διακοπή λειτουργίας του αρτοποιείου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά ή βεβαιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κ.λ.π. και γενικά κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να επιβεβαιώνονται οι λόγοι που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην υπεύθυνη δήλωση.

 

3. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υγειονομική διάταξη 57/1968 περί συνεχίσεως λειτουργίας των αρτοποιείων.

 

Εάν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ή εάν το αρτοποιείο διέκοψε τη λειτουργία του πάνω από έξη χρόνια πρέπει να χορηγηθεί νέα άδεια ιδρύσεως αρτοποιείου, οπότε πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο 726/1977 γι' αυτή την περίπτωση. Τα ίδια δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη χορήγηση αδείας συνεχίσεως λειτουργίας αρτοποιείου και ό,τι συμπληρώνει η υγειονομική διάταξη 69/1977 πρέπει να υποβάλλονται και για τη χορήγηση όμοιας άδειας σε πρατήριο άρτου με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή το διάστημα διακοπής της λειτουργίας του υπολογίζεται στο μισό.

 

VI. Αρτοποιεία Σεισμοπλήκτων Περιοχών

 

Τα νέα αρτοποιεία που ιδρύθηκαν σε σεισμόπληκτες περιοχές μέσα σε τρία χρόνια από τότε που έγινε ο σεισμός και εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου 726/1977, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ακόμη και εάν δεν έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το από 25-08-1934 προεδρικό διάταγμα, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 03-05-1950 βασιλικό διάταγμα για τα όρια της επιφανείας των διαμερισμάτων και το ελάχιστο εσωτερικό ύψος.

 

Μέσα σε έξη μήνες όμως από τη δημοσίευση του νόμου 726/1977 τα παραπάνω αρτοποιεία πρέπει να εφοδιασθούν με άδεια συνεχίσεως της λειτουργίας τους που την εκδίδει ο αρμόδιος Νομάρχης.

 

Για να εκδοθεί η παραπάνω άδεια χρειάζονται:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση ή στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της διευθύνσεως του αρτοποιείου (οδός, αριθμός, Δήμος ή Κοινότητα).

 

2. Βεβαίωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 της οικείας Επαγγελματικής Οργανώσεως, από την οποία προκύπτει ότι, το αρτοποιείο ιδρύθηκε μέσα σε διάστημα τριών ετών από το σεισμό, (με αναγραφή της χρονολογίας που έγινε ο σεισμός) και απλή βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα.

 

3. Βεβαίωση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει ότι το αρτοποιείο ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις υγιεινής και καθαριότητας που προβλέπονται από τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.

 

Στην παραπάνω άδεια συνεχίσεως λειτουργίας των νέων μετά τους σεισμούς ιδρυθέντων αρτοποιείων, αναγράφεται απαραίτητα ότι, το αρτοποιείο πρέπει να συμμορφωθεί στις διατάξεις του νόμου 726/1977 μέσα σε προθεσμία τριών ετών που αρχίζει από την έκδοση της ανωτέρω άδειας και ακόμη ότι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ένα χρόνο ακόμη με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, εφόσον υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν την παράταση αυτή.

 

Στην παραπάνω περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνονται τα αρτοποιεία που λειτουργούσαν προ του σεισμού και που ανακατασκευάστηκαν ή διαρρυθμίστηκαν συνεπεία του σεισμού.

 

VII. Αρτοποιεία Οικισμών Δήμων και Κοινοτήτων

 

1. Μέσα σε έξη μήνες από τη δημοσίευση του νόμου 726/1977 επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου 80/1967 και των άρθρων 3 και 5 του νόμου 726/1977, η ίδρυση κοινών ή μηχανικών αρτοποιείων που είναι εφοδιασμένα με κλίβανο άμεσης θερμάνσεως σε ανεξάρτητο οικισμό Δήμου ή Κοινότητας που έχει πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή πάνω από 3.000 και μέχρι 5.000 κατοίκους και δεν έχει αρτοποιείο και που οι κάτοικοί του για λόγους αποστάσεων και ειδικών συνθηκών έχουν δυσχέρειες στην αρτοδότησή τους.

 

Για να ιδρυθεί αρτοποιείο σε οικισμό που έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις χρειάζεται άδεια ιδρύσεως που εκδίδεται από τη Διεύθυνση ή Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας.

 

Για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας απαιτούνται:

 

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση ή στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία Διευθύνσεως του αρτοποιείου (οδός, αριθμός, Δήμος ή Κοινότητα).

 

β. Βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας από την οποία θα προκύπτει ο αριθμός των κατοίκων του οικισμού κατά την τελευταία εκάστοτε επίσημη απογραφή της χώρας, και

 

γ. Βεβαίωση της οικείας Αστυνομικής Αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι, στον ανεξάρτητο οικισμό που θα ιδρυθεί το νέο αρτοποιείο δεν λειτουργεί και δεν υπάρχει υπό ίδρυση άλλο αρτοποιείο.

 

2. Για τη λειτουργία του παραπάνω αρτοποιείου απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υγειονομική διάταξη 57/1968.

 

3. Αρτοποιεία που ιδρύθηκαν κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου 80/1967 σε Δήμους ή Κοινότητες που έχουν πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή από 3.000 και μέχρι 5.000 κατοίκους και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου 726/1977, συνεχίζουν τη λειτουργία τους και εφοδιάζονται με άδεια συνεχίσεως λειτουργίας που εκδίδεται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας μετά αίτηση του ενδιαφερομένου που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 6 μήνες από της ισχύος του νόμου 726/1977.

 

Για να χορηγηθεί η παραπάνω άδεια απαιτούνται:

 

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση ή Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της διευθύνσεως του αρτοποιείου (οδός, αριθμός, Δήμος ή Κοινότητα) με βεβαίωση πάνω σ' αυτή της Νομαρχίας ότι πρόκειται περί ανεξαρτήτου οικισμού.

 

β. Βεβαίωση της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας περί της καταλληλότητας του αρτοποιείου.

 

γ. Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει ότι το αρτοποιείο ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις Υγιεινής και καθαριότητας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Στην παραπάνω άδεια συνεχίσεως λειτουργίας των αρτοποιείων αναγράφεται απαραίτητα ότι το αρτοποιείο πρέπει να συμμορφωθεί στις διατάξεις του νόμου 726/1977 μέσα σε προθεσμία τριών ετών που αρχίζει από την έκδοση της σχετικής αδείας και ακόμη ότι η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ένα ακόμη χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου εφ' όσον υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν την παράταση αυτή.

 

VIII. Αποσυμφόρηση κεκορεσμένων περιοχών

 

Μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 726/1977, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν δίδονται άδειες ιδρύσεως νέων αρτοποιείων εκτός από το άρθρο 17 καθοριζόμενων περιπτώσεων, αρτοποιοί που έχουν αρτοποιείο σε κεκορεσμένη περιοχή όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 726/1977 Δήμων ή Κοινοτήτων με πληθυσμό πάνω από 3000 κατοίκους σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας επίσημης απογραφής και είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου και του μηχανολογικού εξοπλισμού, μπορούν να μεταφέρουν τις εργασίες τους ιδρύοντας νέο αρτοποιείο της ίδιας τουλάχιστον παραγωγικότητας, στην περιφέρεια του ίδιου Δήμου ή της Κοινότητας, εξαιρέσει των περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 3 περίπτωση δ που λογίζονται σαν ενιαίες για την αποσυμφόρηση.

 

Για να ιδρυθεί αρτοποιείο για τους ανωτέρω λόγους απαιτούνται, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την ίδρυση νέων αρτοποιείων και τοπογραφικό διάγραμμα Πολιτικού Μηχανικού, στο οποίο να απεικονίζεται η κεκορεσμένη περιοχή και να βεβαιώνεται ότι, το υπό μεταφορά αρτοποιείο βρίσκεται σε απόσταση μικροτέρα του ημίσεος της από το άρθρο 4 του νόμου 726/1977 καθοριζομένης από το πλησιέστερο αρτοποιείο.

 

Μετά την έκδοση αδείας λειτουργίας αρτοποιείου της κατηγορίας αυτής εκδίδεται από τον αρμόδιο Νομάρχη απόφαση με την οποία κλείνει το παλαιό αρτοποιείο.

 

Προτίμηση μεταξύ περισσοτέρων αιτούντων έχουν αυτοί που δεν εκμεταλλεύονται άλλο αρτοποιείο, κατά ποσοστό πάνω από 50%.

 

IX. Αρτοποιεία ρυμοτομούμενα κ.λ.π.

 

Αρτοποιοί, ιδιοκτήτες του ακινήτου και του μηχανικού εξοπλισμού ή μισθωτές του ακινήτου που είναι κύριοι του κλιβάνου και του υπολοίπου μηχανικού εξοπλισμού έχουν το δικαίωμα σε περίπτωση κατεδαφίσεως του ακινήτου για λόγους ρυμοτομίας ή απαλλοτριώσεως ή σε περίπτωση που το ακίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά από ανωτέρα βία (σεισμός, πυρκαϊά κ.λ.π.) να ιδρύσουν νέο αρτοποιείο στην περιοχή.

 

Η άδεια ιδρύσεως αρτοποιείου στις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από τον οικείο Νομάρχη.

 

Για να εκδοθεί η άδεια αυτή απαιτούνται:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που πρέπει να υποβάλλεται στη Διεύθυνση ή Τμήμα Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας μέσα σε προθεσμία έξι μηνών που αρχίζει από τότε που έπαψε να λειτουργεί το παλαιό αρτοποιείο ή εφόσον πρόκειται για αρτοποιεία που έπαψαν να λειτουργούν μέσα στα τελευταία δύο χρόνια πριν από τη δημοσίευση του νόμου 726/1977, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευσή του.

 

2. Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση για τα νεοϊδρυόμενα αρτοποιεία, εκτός από τη βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας που αναφέρεται στους αυξημένους χώρους που καθορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 726/1977.

 

3. Τοπογραφικό διάγραμμα Πολιτικού Μηχανικού, στο οποίο θα απεικονίζεται η περιοχή όπου ιδρύεται το νέο αρτοποιείο και θα βεβαιώνεται ότι, τούτο δεν απέχει από το παλαιό πάνω από 150 m και ότι η απόστασή του από άλλο αρτοποιείο που λειτουργεί δεν είναι μικρότερη από 50 m.

 

4. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας από την οποία θα προκύπτει ότι το νέο αρτοποιείο, έχει την ίδια ή μικρότερη από το παλαιό δυναμικότητα παραγωγής άρτου στο 24ωρο.

 

Στην περίπτωση ιδρύσεως του νέου αρτοποιείου σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από το παλαιό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων Ι και ΙΙ της παρούσης.

 

5. Το ίδιο δικαίωμα να μεταφέρουν τις εργασίες τους και να ιδρύσουν αρτοποιείο, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχουν και οι αρτοποιοί μισθωτές του ακινήτου που είναι κύριοι του κλιβάνου και του υπολοίπου μηχανικού εξοπλισμού και αποβάλλονται από το ακίνητο για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την καθυστέρηση του μισθώματος που συμφωνήθηκε ή αναπροσαρμόστηκε νόμιμα.

 

Για την περίπτωση αυτή θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καθορίζονται παραπάνω να υποβάλλεται και κεκυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής αποφάσεως, σύμφωνα με την οποία αποβλήθηκε από το ακίνητο ο μισθωτής αρτοποιός και από την οποία θα προκύπτει η αιτία για την οποία αποβλήθηκε.

 

 

Χ. Αρτοποιεία υπό ίδρυση

 

Τα αρτοποιεία που βρίσκονται στο στάδιο της διαδικασίας ιδρύσεως κατά τη δημοσίευση του νόμου 726/1977, θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 αυτού, ότι ιδρύθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν κάνει έναρξη των εργασιών ιδρύσεως και έχουν υποβληθεί σε αξιόλογες δαπάνες, συναφείς με την ίδρυση και λειτουργία των αρτοποιείων.

 

Για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συνεχίσουν τις εργασίες αποπερατώσεως αυτών των αρτοποιείων πρέπει να εφοδιασθούν με σχετική άδεια που εκδίδεται από τον αρμόδιο Νομάρχη, μετά από αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε 60 ημέρες από την 15-10-1977.

 

Για τη χορήγηση της παραπάνω αδείας απαιτούνται:

 

1. Υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση βάσει του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 μετά σχετικών δικαιολογητικών Πολιτικού Μηχανικού για την περίπτωση που το αρτοποιείο θα λειτουργήσει σε ανεγειρόμενο κτίριο, στην οποία θα αναφέρεται η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την αποπεράτωσή του και το ύψος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 15-10-1977, χρονολογία δημοσιεύσεως του νόμου 726/1977.

 

2. Κυρωμένα φωτοαντίγραφα τιμολογίων προμήθειας του μηχανικού εξοπλισμού (κλιβάνου κ.λ.π.) του υπό ίδρυση αρτοποιείου, για τη διαπίστωση της χρονολογίας εκδόσεως τούτων.

 

3. Αντίγραφο κεκυρωμένο συμφωνητικού μισθώσεως εφόσον το αρτοποιείο θα λειτουργήσει σε μισθωμένο ακίνητο, θεωρημένο από την Εφορία για τη διαπίστωση της χρονολογίας της μισθώσεως.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τα υπό ίδρυση πρατήρια άρτου.

 

Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν σύμφωνα με όσα παραπάνω καθορίζονται θα ελεγχθούν από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί σε κάθε Νομαρχία με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη και στην οποία θα συμμετέχουν:

 

α) Ο Προϊστάμενος της οικείας Διευθύνσεως ή Τμήματος Εμπορίου.

β) Ο Προϊστάμενος της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας ή της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου δεν υπάρχει η πρώτη.

γ) Εκπρόσωπος της οικείας Επαγγελματικής Οργανώσεως των Αρτοποιών, ο οποίος ορίζεται από αυτή.

 

Βάσει της εκθέσεως των Επιτροπών οι οικείοι Νομάρχες χορηγούν άδεια για τη συνέχιση των εργασιών αποπερατώσεως του αρτοποιείου, οπότε ισχύουν οι ορισμοί των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 726/1977 που αφορούν το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να αποπερατωθούν οι εργασίες για την ίδρυση του αρτοποιείου.

 

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας χρειάζονται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 11 της παρούσης, εκτός των αυξημένων χώρων.

 

XI. Δικαιολογητικά εκδόσεως αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής σε αρτοποιείο

 

Για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και λοιπών σκευασμάτων σε αρτοποιείο, απαιτείται άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από τον αρμόδιο Νομάρχη κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση ή το Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας.

 

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται πλήρη στοιχεία για τη διεύθυνση του αρτοποιείου όπως αυτό φαίνεται στα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα υπάρχει επί πλέον επαρκής χώρος, κατά το άρθρο 67 του Υγειονομικού Κανονισμού που διαχωρίζεται σαφώς από τα υπόλοιπα διαμερίσματα του αρτοποιείου με χώρισμα από άκαυστο υλικό και πληροί τις απαραίτητες υγειονομικές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, όπως αυτές καθορίζονται με τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

 

XII. Κουλουροποιεία

 

Ίδρυση κουλουροποιείων και κλιβάνων ψησίματος δεν επιτρέπεται.

 

Τα κουλουροποιεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου 726/1977 και διαθέτουν τους χώρους ύψος και τις εγκαταστάσεις που προβλέπει το από 25-08-1934 προεδρικό διάταγμα για τα κοινά αρτοποιεία μπορούν να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους με όλες τις δραστηριότητές τους, πλην της παραγωγής άρτου, εφ' όσον αυτοί που τα εκμεταλλεύονται πάρουν από τον αρμόδιο Νομάρχη άδεια συνεχίσεως λειτουργίας.

 

Για να εκδοθεί η παραπάνω άδεια απαιτούνται:

 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου 726/1977, προς τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας και να αναγράφει όλα τα στοιχεία για τη διεύθυνση του κουλουροποιείου (οδός, αριθμός, Δήμος ή Κοινότητα).

 

2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας από την οποία να προκύπτει ότι το κουλουροποιείο διαθέτει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις που προβλέπει το από 25-08-1934 προεδρικό διάταγμα για τα κοινά αρτοποιεία.

 

3. Βεβαίωση της οικείας Αστυνομικής Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι το κουλουροποιείο λειτουργούσε κατά τη δημοσίευση του νόμου 726/1977, και

 

4. Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 

Μετατροπή κουλουροποιείων σε αρτοποιεία μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον εντός έτους από της ισχύος του νόμου 726/1977 συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες διατάξεις εκτός των περί χώρων τοιούτων που περιορίζονται σ' αυτήν την περίπτωση στα 3/4 των δια τα αρτοποιεία προβλεπομένων.

 

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημέρα της υπογραφής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήναι, 12-11-1977

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.