Απόφαση 123665/17

Απόφαση 123665/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 123665/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, (ΦΕΚ 3149/Β/2017), 11-09-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

β) Του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου.

 

γ) Του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

δ) Των άρθρων 1, 63, 37, 97, 98, 214, 238, 257, 266, 280 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

ε) Του ππροεδρικού διατάγματος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016) Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.

 

στ) Του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

ζ) Την υπ' αριθμόν 13912/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε ο Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

η) Του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

 

θ) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ι) Του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

κ) Των άρθρων 5 και 7 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.

 

λ) Του προεδρικού διατάγματος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

μ) Του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

ν) Του άρθρου 24 του νόμου 4479/2017.

 

2. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 22159/εγκύκλιος 19/30-06-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

3. Την υπ' αριθμόν 173/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης περί έγκρισης της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

4. Την υπ' αριθμόν 2/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δεσκάτης.

 

5. Την υπ' αριθμόν 131/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δεσκάτης.

 

6. Το υπ' αριθμόν 7/2017 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Γρεβενών, το οποίο περιλαμβάνει την απόφαση του, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την ψήφιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

7. Την υπ' αριθμόν 71017/4332/2012 (ΦΕΚ 46/Β/2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ' αριθμόν 7061/544/2014 (ΦΕΚ 436/Β/2014) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ως εξής:

 

Στο άρθρο 19 Οργανικές θέσεις με σχέσεις εργασίας δημοσίου δικαίου, στην παράγραφο 4 προστίθενται 2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης εργατών καθαριότητας.

 

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 12.690,00 € για την κάλυψη των υπό σύσταση τακτικών θέσεων και θα καλυφθεί κατά το τρέχον έτος από τις εγκεκριμένες πιστώσεις στον Κ.Α 20.6011.001, ενώ για τα επόμενα έτη θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου Δεσκάτης. (Αριθμός βεβαίωσης πίστωσης: Η υπ' αριθμόν 131/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δεσκάτης).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 30-08-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.