Απόφαση 12925/88

Απόφαση 12925/1383/1988: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Καματερού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12925/1383/1988: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Καματερού, (ΦΕΚ 438/Δ/1988), 21-06-1988.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 12, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 2.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9, 15 και 16 όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παράγραφοι 1)α και 4), όπως η τελευταία παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 5 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Την με αριθμό Γ4/δ/15883/1903/1988 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτού Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 142/Β/1988).

 

7. Την με αριθμό 8/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καματερού.

 

8. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο πρακτικό με αριθμό 17/1988, θέμα 25ο, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Χρήσεις γης

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 08-06-1988.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.