Απόφαση 1357/92

Απόφαση 1357/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Χανιώτης - Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου οικισμού Χανιώτη και Νηρέας νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1357/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Χανιώτης - Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδίου οικισμού Χανιώτη και Νηρέας νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 891/Δ/1992), 26-08-1992.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων και κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 Περί οικιστικών περιοχών και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 2 αυτού (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

5. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα το άρθρο 42 (παράγραφος 1) αυτού

 

6. Το από 07-02-1981 προεδρικό διάταγμα Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και έγκρισης θέσης και διάταξης κτιρίων οικισμού Νηρέας (ΦΕΚ 145/Δ/1981).

 

7. Την 57579/1989 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου της εντός των ορίων του οικισμού Χανιώτης περιοχής.

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός περιορισμών και όρων δόμησης από τους Νομάρχες.

 

9. Την 18/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χανιώτης, όπως τροποποιήθηκε με την 24/1992 απόφαση με την οποία κινήθηκε η διαδικασία πολεοδόμησης της περιοχής με τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

10. Τις 27/Α/1992 και 27/Β/1992 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Χανιώτη, με τις οποίες εξετάσθηκαν οι ενστάσεις των ιδιοκτητών και εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη.

 

11. Την 12/1992 γνωμοδότηση του Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής επάνω στην Πολεοδομική μελέτη επέκτασης αναθεώρησης οικισμών Χανιώτη και Νηρέα.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

14. Το υπ' αριθμόν 1020/1992 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων επάνω στην Πολεοδομική μελέτη.

 

15. Το υπ' αριθμόν 1456/1992 έγγραφο της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Μνημείων σχετικό με την Πολεοδομική Μελέτη.

 

16. Το 4977/1992 έγγραφο της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, σχετικό με την Πολεοδομική Μελέτη.

 

17. Το έγγραφο 2117/1992 του Δασαρχείου Κασσάνδρας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η Πολεοδομική μελέτη επέκτασης του οικισμού Χανιώτης, σύμφωνα με τα 4 διαγράμματα τα οποία αφού θεωρήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

2. Εγκρίνεται η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Νηρέας όπως αυτή φαίνεται στα παραπάνω διαγράμματα.

 

3. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χανιώτης, όπως αυτή φαίνεται στα παραπάνω διαγράμματα.

 

4. Εγκρίνεται ο Πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής ως εξής:

 

Α. Αρτιότητα: Ελάχιστο εμβαδόν 1.000 m2.

Ελάχιστο πρόσωπο 25 m.

 

Κατά παρέκκλιση τα οικόπεδα που θα προκύψουν μετά την πράξη εφαρμογής ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 - Ελάχιστο πρόσωπο 8 m με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του νόμου 1577/1985.

 

Β. Ποσοστό κάλυψης: 50%.

 

Γ. Συντελεστής δόμησης: 0.40.

 

Δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7.5 m με προσαύξηση λόγω στέγης μέγιστης κλίσης 30%.

 

Ε. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: 2.

 

ΣΤ. Αποστάσεις από τα όρια: Δ=3,00+0,10 Η.

 

Ζ. Απαγορεύεται η pilotis.

 

Η. Υποχρεωτικός ο έλεγχος από Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Θ. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων συνολικής δομήσιμης επιφάνειας μεγαλύτερης από 250 m2 και όγκου μεγαλύτερου των 800 m3 για υπέρ του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους τμήματος αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Θ καταργήθηκε με την παράγραφο 2)β της υπ' αριθμόν ΕΠΑ/1050/1993 απόφασης (ΦΕΚ 479/Δ/1993).

 

Εντός της περιοχής που το ρυμοτομικό σχέδιό της εγκρίθηκε με το από 07-02-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 145/Δ/1981) ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με το ίδιο προεδρικό διάταγμα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

a.1357.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 27-07-1992

 

Η Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α της υπ' αριθμόν ΕΠΑ/1050/1993 απόφασης (ΦΕΚ 479/Δ/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.