Απόφαση 1050/93

Απόφαση ΕΠΑ/1050/1993: Τροποποίηση του εγκεκριμένου με την 1357/1992 απόφαση Νομάρχη ρυμοτομικού σχεδίου Χανιώτης νομού Χαλκιδικής - διόρθωση σφαλμάτων πολεοδομικού κανονισμού της ίδιας περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1050/1993: Τροποποίηση του εγκεκριμένου με την 1357/1992 απόφαση Νομάρχη ρυμοτομικού σχεδίου Χανιώτης νομού Χαλκιδικής - διόρθωση σφαλμάτων πολεοδομικού κανονισμού της ίδιας περιοχής, (ΦΕΚ 479/Δ/1993), 10-05-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕK 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 223/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Την 1357/1992 (ΦΕΚ 891/Δ/1992) απόφαση του Νομάρχη με την οποία εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη επέκτασης οικισμού Χανιώτης, αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Νηρέας και τροποποιήθηκε το εντός ορίων ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 18 (συνεδρίαση /2 (θέμα) /04-11-1992 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το ΕΠΑ/1452/1992 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής με το οποίο κινήθηκε η διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης οικισμού Χανιώτης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 10/1993 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Χανιώτης με την οποία γνωμοδότησε επί της απόφασης τροποποίησης.

 

7. Τις 5η (συνεδρίαση) / 10-03-1993 και 8η/21-04-1993 γνωμοδοτήσεις Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί θεμάτων έγκρισης επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης οικισμού Χανιώτης, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αφού θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

2. Συμπληρώνουμε - διορθώνουμε την 1357/1992 (ΦΕΚ 891/Δ/1992) απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής ως εξής:

 

2.α. Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 4 αυτής το εξής εδάφιο:

 

{Εντός της περιοχής που το ρυμοτομικό σχέδιό της εγκρίθηκε με το από 07-02-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 145/Δ/1981) ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με το ίδιο προεδρικό διάταγμα.}

 

2.β. Καταργείται η παράγραφος 4)θ της 1357/1992 (ΦΕΚ 891/Δ/1992) απόφασης Νομάρχη Χαλκιδικής.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1050.93

 

Πολύγυρος, 26-04-1993.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.