Απόφαση 1360/06

Απόφαση 1360/96/2006: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ασπροπύργου στα οικοδομικά τετράγωνα 4-5-7-8 περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1360/96/2006: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ασπροπύργου στα οικοδομικά τετράγωνα 4-5-7-8 περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, (ΦΕΚ 126/Δ/2006), 13-02-2006.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν.

 

2. Το νόμο 1577/1985 Γενικός οικοδομικός κανονισμός, όπως ισχύει μετά το νόμο 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/1985).

 

3. Τα άρθρα 152 παράγραφος 6, 154 και 161 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

4. Τη με αριθμό 75724/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983) κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κωδικοποίηση τροποποίηση και συμπλήρωση των Συλλογικών Οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 (ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και τις τροποποιήσεις αυτού με το νόμο 2240/1994.

 

6. Το άρθρο 10 παράγραφοι 1)α και 1)β του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) Περί ασκήσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

7. Την υπ' αριθμόν ΔΥ/13795/1070/2005 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 4/2006 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που διατυπώθηκε στο 3° Πρακτικό στη συνεδρίαση της 31-01-2006.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 329/2005 και 408/2005 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ασπροπύργου.

 

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή αυτού του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ελευσίνα, 06-02-2006

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.