Απόφαση 13899/16

Απόφαση 13899/175556/2016: Έγκριση τροποποίησης του προεδρικού διατάγματος 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς τα άρθρα 39, παράγραφος 21 και 40, παράγραφοι 72 και 75


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 13899/175556/2016: Έγκριση τροποποίησης του προεδρικού διατάγματος 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς τα άρθρα 39, παράγραφος 21 και 40, παράγραφοι 72 και 75, (ΦΕΚ 3540/Β/2016), 03-11-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Των άρθρων 3, 159, 167, 214, 241 και 280, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Του άρθρου 5, του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

3. Του άρθρου 8, κεφάλαιο Α, παράγραφος 4)β)β, του προεδρικού διατάγματος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

4. Του άρθρου 56, του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

5. Την πράξη 4/2015, της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

6. Της παραγράφου 1, του άρθρου 28, του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/B/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμησε Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010): Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 31635/2014, εγκύκλιος 49, του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά Θέματα προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των νόμων 4257/2014 και 4258/2014.

 

9. Τη με αριθμό 131/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΔΑ: ΩΓΛ37ΛΡ-4ΒΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί τροποποίησης των άρθρων 39 και 40 του προεδρικού διατάγματος 129/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

10. Το με αριθμό 11711/142517/27-08-2016 έγγραφό μας.

 

11. Τη μελέτη που συντάχθηκε από την ομάδα εργασίας, που συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 91/19-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα: Σύσταση ομάδα εργασίας για την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

12. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 270/24-03-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 31-03-2016), 305/06-05-2016 και 366/26-07-2016 έγγραφα στα οποία διατυπώνεται η γνώμη του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010): Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5043/05-09-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού με την οποία βεβαιώνει ότι, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονομικού έτους 2016 (πέραν της προβλεπόμενης), με την τροποποίηση των άρθρων 39, παράγραφος 21 και 40, παράγραφοι 72 και 75, του προεδρικού διατάγματος 129/2010: (ΦΕΚ 222/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τη με αριθμό 131/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΔΑ: ΩΓΛ37ΛΡ-4ΒΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί τροποποίησης του προεδρικού διατάγματος 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010):

 

Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως ισχύει, ως προς τα άρθρα 39, παράγραφος 21 και 40, παράγραφοι 72 και 75, με τα οποία καθορίζονται οι κατηγορίες και κλάδοι του προσωπικού της Περιφέρειας, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους, ανάγκη που καθίσταται ιδιαιτέρως επιτακτική, σήμερα, όπως άλλωστε αποδείχθηκε και στην πράξη, λόγω των κρατουσών κοινωνικών συνθηκών (μεταναστευτικό) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, αυτές οι οργανικές μονάδες είναι εντελώς υποστελεχωμένες.

 

Ειδικότερα, τα άρθρα 39, παράγραφος 21 και 40, παράγραφοι 72 και 75, του προεδρικού διατάγματος 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 39: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

 

21. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (όλων των κλάδων), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (όλων των κλάδων), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (όλων των κλάδων), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

Άρθρο 40: Προϊστάμενοι Τμημάτων

 

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

 

72. Στα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (όλων των κλάδων), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (όλων των κλάδων) ή, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (όλων των κλάδων), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας.

 

75. Στο Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (όλων των κλάδων), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (όλων των κλάδων), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (όλων των κλάδων), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Δασοπονίας}

 

Από την παρούσα απόφαση, περί τροποποίησης του προεδρικού διατάγματος 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010): Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως ισχύει, ως προς τα άρθρα 39, παράγραφος 21 και 40, παράγραφοι 72 και 75, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει, το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 17-10-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.